KION

KION biedt hoogwaardige opvang voor uw kind(eren): kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk, gastouderopvang en buitenschoolse opvang. U vindt onze vestigingen en gastouders in Nijmegen en omliggende gemeenten. Wij zijn een veelzijdige en betrokken organisatie met respect voor kinderen, ouders en medewerkers. KION heeft 25 kinderdagverblijven, 35 locaties voor buitenschoolse opvang, 54 peuterspeelzalen, een gastouderbureau en tussenschoolse opvang. Er werken bijna 1000 enthousiaste en betrokken medewerkers bij KION.

 

Doel

KION biedt kinderen en ouders een plek waar zij zich thuis voelen. Op de eerste plaats in elk KION kindercentrum staat voorop dat kinderen kunnen spelen, zich kunnen ontwikkelen en plezier hebben in een veilige en uitdagende omgeving. Service aan ouders staat hoog in ons vaandel: we leveren

diensten die de combinatie van zorg en arbeid vergemakkelijken. Ons ondernemen is maatschappelijk: we spelen in op behoeften en vragen van de samenleving en werken samen met tal van partners. We zijn voortdurend in beweging om aanbod en kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren. KION is professioneel, innovatief, landelijk toonaangevend en tegelijkertijd herkenbaar en toegankelijk voor gemeenten, scholen, ouders en kinderen in de wijk.

 

Werkwijze(individueel en groepsgericht)

Zoals in het  doel beschreven staat is KION een kindercentrum, waar voorop staat dat kinderen kunnen spelen, zich kunnen ontwikkelen en plezier hebben in een veilige en uitdagende omgeving. De werkwijze die gehanteerd wordt is dus gericht op groepen kinderen, en dus groepsgericht.

 

Functionarissen

De functies die vervuld kunnen worden binnen deze organisatie zijn:

 • Managementteam

- directeur/bestuurder

- sectordirecteur

- sectordirecteur

- hoofd Personeel & Organisatie

- controller

- hoofd Klantrelaties en Communicatie

 • Raad van Toezicht
 • Ondernemingsraad
 • Overkoepelende Ouderraad
 • Pedagogisch medewerk(st)er

 

Pedagogische visie

Kinderopvang is meer dan kinderen bezig houden en verzorgen. Het is een aanvulling op de opvoeding thuis. Goede kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen zijn goed voor kinderen. KION vindt het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. We doen dit in overleg met ouders en vanuit een uitgewerkte pedagogische visie.

 

Een kindbeeld is een visie op kinderen. Hoe wij aankijken tegen kinderen, hangt nauw samen met hoe wij binnen KION aankijken tegen onze rol als opvoeder en met ons pedagogisch handelen. Het beeld dat wij van kinderen hebben, is bepalend voor zowel pedagogische, als niet-pedagogische keuzes die KION maakt.

 

Ons kindbeeld is:

Ieder kind is uniek, heeft een eigen karakter en eigen mogelijkheden. Elk kind heeft recht om te zijn zoals het is, heeft recht op respect voor dit eigene.
De manier waarop een kind zich ontplooit en het tempo waarin dit gebeurt, zijn mede afhankelijk van de omgeving van het kind: de mensen en de wereld om hem heen. Om zich te kunnen ontwikkelen, heeft een kind zowel veiligheid als uitdaging nodig.

Een kind heeft behoefte aan veiligheid, geborgenheid, het weten waar het aan toe is. Deze veiligheid zoekt het bij de mensen om hem heen: opvoeders, broertjes en zusjes, vriendjes. Het kind wil zich door deze personen geaccepteerd voelen. Ook de letterlijke omgeving (zijn bed, kamertje, huis, groepsruimte, kindercentrum) is van belang voor het gevoel van veiligheid. Een kind kan zich pas ontplooien als het zich veilig en geborgen voelt.

Een kind heeft ook een enorme drang om zijn omgeving te onderzoeken, te ervaren en ontdekken. Soms doet hij dit alleen, maar veel vaker samen met anderen: opvoeders, broertjes en zusjes, vriendjes. Kinderen zijn van nature competente wezens, ontdekkingsreizigers, die ook zelf hun leerproces vormgeven. Hiertoe hebben ze ruimte nodig. Kinderen willen invloed uitoefenen op hun omgeving, dingen voor elkaar krijgen. Als dit lukt, ontwikkelen ze zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

 

 • We vinden het belangrijk in te spelen op behoeften van kind
 • We vinden het belangrijk dat een kind vertrouwde gezichten om zich heen heeft
 • Wij vinden het belangrijk dat een kind een herkenbare structuur geboden krijgt
 • We vinden het belangrijk dat een kind in een voor hem herkenbare en vertrouwde ruimte is
 • We vinden het belangrijk de eigenheid van een kind te accepteren
 • We vinden het belangrijk dat een kind zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier kan ontwikkelen
 • We vinden het belangrijk dat een kind wordt uitgenodigd en gestimuleerd zich breed te ontwikkelen
 • We vinden het belangrijk dat een kind leert respect te hebben voor anderen en voor de omgeving
 • Wij vinden een goed contact met ouders belangrijk

Doelgroep

Dagelijkse opvang, ontwikkelingsstimulering en verzorging van een groep kinderen in de leeftijd variërend van 0-13 jaar in een kindercentrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen zoals kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of buitenschoolse opvang.

 

Wijze van financiering

Voor een goede opvang van uw kind biedt een KION kindercentrum of gastouderbureau aantrekkelijke mogelijkheden. Maar wat gaat u dat kosten? Sinds 1 januari 2005 bestaat de Wet Kinderopvang. Deze houdt in dat de kosten voor kinderopvang verdeeld worden tussen de ouder/verzorger en de Belastingdienst (het Bureau Toeslagen).

 

Al onze kindercentra en gastouders zijn wettelijk geregistreerd. Dit is een vereiste van de Belastingdienst voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

 

Samenwerking

KION wil behoren tot de top van de kinderopvangorganisaties in Nederland. Zo'n toppositie bereiken, kan KION niet alleen. We hebben anderen nodig. Zo is KION lid van KINDwijzer, een netwerk van gewaardeerde kinderopvangorganisaties in Nederland. Daarnaast zoeken we actief samenwerking met andere organisaties in de buurt, de stad, de regio en het land. We streven bijvoorbeeld naar meer samenwerking met scholen en gemeenten om kansarme kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen, maar ook om de zorg voor kinderen beter op elkaar te laten aansluiten. En naar samenwerking met vrijetijdsorganisaties, zodat we meer sport, muziek en creativiteit in huis kunnen halen.

In de regio Nijmegen is KION actief betrokken bij projecten als Regie van de Zorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Verwijsindex regio Nijmegen, Brede school ontwikkelingen en Open Wijkscholen.

KION is samen met Conexus (basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijmegen en Heumen) actief op het gebied van goed onderwijs en een goed vrijetijdsaanbod. Gezamenlijk willen zij dit aanbod verder integreren om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Het resultaat van deze samenwerking is 1+1=3. Dit is een project waar ze werken aan het optimaliseren van de pedagogische samenwerking van onderwijs en kinderopvang op de werkvloer.  Hierbij kijken ze ook naar de organisatie die hiervoor nodig is en de huisvesting die aansluit bij de gezamenlijke pedagogische visie. Zodat 1+1 echt 3 wordt voor ieder kind!

Er zijn twee pilotlocaties betrokken bij dit project, te weten basisschool Het Talent en bso Goudwinde in Voorzieningenhart De Ster in Lent en basisschool De Rode en De Blauwe Buut en bso Quinto, locaties Molukkenstraat en Dominicanenstraat.

 

Contactgegevens

Naam:

KION

Straat:

Kerkenbos 10-02

Postcode:

Postbus 66, 6500 AB

Plaats:

Nijmegen

Telefoon:

(024) 360 20 58

E-mail:

info@kion.nl

 

Opvang bij u in de buurt

Zoals eerder beschreven biedt KION verschillende vormen van opvang. Deze vormen zijn:

* Kinderopvang

* Peuterspeelzalen

* Buitenschoolse opvang

* Gastouderopvang

* Tussenschoolse opvang

In de kolom rechts kunt u de verschillende vormen van opvang verder bekijken..