REC Rivierenland

REC Rivierenland
Postbus 31045. 6503 CA Nijmegen
Bezoekadres:
Tarweweg 3
6534 AM Nijmegen
(024) 360  28 73
www.recrivierenland.nl
info@abrecrivierenland.nl

Doelgroep: REC Rivierenland is een cluster 3 expertisecentrum voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke handicap en aan langdurig of chronisch zieke leerlingen.

Pedagogische werkwijze
School Video Interactie Begeleiding

Opnamen, met behulp van een videocamera in de klas, zijn goed inzetbaar om het gedrag van de leerling of het leerkrachtgedrag te analyseren. Betrokkenen worden daarbij op constructieve wijze gecoacht aangaande de gewenste situatie. Het betreft de terreinen interactie, klassenmanagement of didactiek. Een traject bestaat uit een intakegesprek ter verheldering van de hulpvraag en de gewenste situatie en gemiddeld 3 opnamen gevolgd door feedbackgesprekken. Het wordt afgerond met een eindrapportage. – Individueel en groepsgericht.

Preventieve Ambulante Begeleiding
Als u een concrete vraag heeft met betrekking tot het functioneren van een leerling kunt u een consultatie aanvragen. Dit kan bestaan uit een intake, observatie en een afsluitend adviesgesprek. - Individueel gericht

Motorische screening
met behulp van de Onderwijsgeschikte Motorische Test
Beweegt uw leerling niet soepel? Heeft uw leerling moeite met de coördinatie van zijn bewegingen? Is er mogelijk sprake van een achterstand in de motorische ontwikkeling? Onderzoek en advies, door middel van een motorische screening, geeft u de mogelijkheid uw leerling verder te helpen. - Individueel gericht

Handelingsplan voor motorische remedial teaching en hertest met behulp van de Onderwijsgeschikte Motorische Test
De leerling is al eerder onderzocht met behulp van de Onderwijsgeschikte Motorische Test. U hebt daarbij een advies gekregen. U kunt dit advies uitgebreid laten beschrijven in een handelingsplan. Met dit handelingsplan kunt u, of de ouders van de leerling, praktisch aan de slag. - Individueel gericht

Screening bewegingsonderwijs
Heeft uw leerling moeite met bepaalde onderdelen van bewegingsonderwijs? Met behulp van een screening worden de mogelijkheden en belemmeringen van de leerling in kaart gebracht, gevolgd door een handelingsgericht advies.
- Individueel gericht 

Fijne motoriek in de klas
Een ergotherapeut en een ambulant begeleider kunnen, op uw eigen school in de groepen 3 en 4, laten zien hoe je tijdens een les de fijne motoriek klassikaal kunt stimuleren. Zij nemen materialen mee waar de leerlingen tijdens deze les mee werken.
- Groepsgericht

Zitles
Een goede, actieve zithouding en uitgangshouding bij leerlingen in het voortgezet onderwijs is van belang. In deze praktische zitles staan het zitten, zittend werken en de daarbij behorende aandachtsgebieden centraal.
- Groepsgericht

De juiste zithouding voor een individuele leerling
Als uw leerling gebruik maakt van aangepast meubilair is het van belang dat dit meubilair regelmatig goed wordt afgesteld.
- Individueel gericht

Zithouding en passend meubilair voor alle leerlingen op school
Goed gebruik van het juiste meubilair voorkomt lichamelijke klachten bij de leerlingen en biedt betere voorwaarden betreffende arm- en handvaardigheden.
- Groepsgericht

Werkwijze
Het volledige traject van aanmelding en indicatie bestaat uit de volgende 5 stappen:

1. Oriëntatie
Met diverse personen en instellingen, zoals MEE, kunt u overleggen of het aanvragen van een indicatie voor cluster 3 voor uw kind mogelijk en wenselijk is. Bij het REC zijn trajectbegeleiders werkzaam. Zij kunnen u informatie geven en ondersteuning bieden, zowel bij het traject naar de CvI toe, als bij de keuze voor een school.

2. Aanmelding
Na de oriëntatie kunt u besluiten om een aanmelding te doen bij de Commissie voor de Indicatiestelling, ook wel CvI genoemd. Ouders/verzorgers vullen zelf een aanmeldingsformulier in. Zij kunnen, als zij dat willen, bij de invulling van het formulier ondersteuning vragen aan een trajectbegeleider. Het aanmeldformulier kunt u opvragen bij het secretariaat van REC Rivierenland. De ouders/verzorgers sturen het formulier met alle bijlagen naar de CvI. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het samenstellen van het dossier.

3. Compleet maken dossier
Samen met de trajectbegeleider overlegt u op welke manier u de benodigde informatie voor het dossier kunt verzamelen. In eerste instantie zorgt u voor het aanleveren van de diverse onderzoeksverslagen. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig. Het REC zorgt, met schriftelijke toestemming van ouders, voor aanvullend onderzoek. De trajectbegeleiders kunnen u daarover verder informeren. Ook kunnen de trajectbegeleiders van REC Rivierenland, met uw schriftelijke toestemming, rapporten/onderzoeksverslagen opvragen bij de instellingen die uw kind hebben onderzocht.

4. Indicatiestelling
De officiële datum van de aanvraag is de datum waarop de aanmeldpapieren voor de indicatiestelling door de CvI ontvangen zijn.

Het CvI kan drie verschillende beslissingen nemen:

1. Het dossier voldoet aan de criteria van cluster 3, u krijgt een beschikking.
2. Het dossier voldoet niet aan de criteria van cluster 3, u krijgt geen beschikking.
3. Het dossier bevat onvoldoende informatie, het dossier wordt aangehouden.

5. Schoolkeuze
Als de CvI besluit dat de leerling een indicatie voor speciaal onderwijs krijgt of een Rugzak, dan kiezen de ouders/verzorgers een passende school. Zij melden hun kind aan bij een REC school (voor speciaal onderwijs) of zij kiezen voor regulier onderwijs met extra ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding.

Samenwerkingsverbanden met andere organisaties
REC Rivierenland is een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal onderwijs aan:
Zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte kinderen:
Cambier van Nootenschool: Tiel
De Kom: Druten
Mikado : Gennep
Talita Koemischool : Nijmegen

Leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige handicap en langdurig zieke kinderen:
St. Maartenschool : Nijmegen
Werkenrode School : Groesbeek