Regionaal Expertise Centrum

Regionaal Expertise Centrum

Doelstelling: Zij zorgen voor het coördineren van de ambulante begeleiding, het begeleiden van ouders bij het maken van een schoolkeuze en het aanvragen van een indicatie en het inrichten van een Commissie voor de Indicatiestelling. Verder bieden ze ondersteuning op verzoek van ouders bij het zoeken van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een gewone school. Ze willen bijdragen aan het zoeken naar en realiseren van perspectief in de ontwikkeling van leerlingen in het onderwijs om op een volwaardige wijze te participeren in de samenleving.

Visie: REC wil bijdragen aan het zoeken naar en realiseren van perspectief in de ontwikkeling van leerlingen in het onderwijs om op een volwaardige wijze te participeren in de samenleving. Ze doen dat binnen de geldende wet- en regelgeving. Ze doen dat actief en betrokken, met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid. Nijmegen heeft 2 Regionaal Expertise Centrums, namelijk REC Rivierenland en Vierland.

Regionaal Expertise Centrum Vierland

De Windroos heeft ook een samenwerkingsverband met Regionaal Expertise Centrum Vierland.

Niet elke school is in staat álle leerlingen/studenten de kansen te bieden die ze zouden moeten krijgen. Leerlingen met een gedragsstoornis of psychiatrisch probleem bijvoorbeeld. Op een gewone school is er vaak te veel aandacht voor hun probleem en te weinig aandacht voor hun talent, omdat er al zoveel leerlingen in een klas zitten, omdat een school niet over de juiste hulpmiddelen beschikt of omdat ze niet genoeg weten over deze kinderen.

Bij sommige scholen is dat juist andersom. Daar zijn ze er helemaal op ingesteld om te zien waar zo’n leerling juist wél goed in is. En belangrijker nog, daar beschikken ze over het klimaat én de middelen om dat talent er ook uit te halen. Zo’n school heet een ‘cluster 4 instelling’. En in de regio Arnhem, Nijmegen, Oss, Tiel en omgeving werken al deze instellingen samen in één REC, oftewel Regionaal Expertisecentrum: REC Vierland.

Het ontstaan van REC Vierland heeft veel te maken met de invoering van de ‘leerlinggebonden financiering’, ook wel rugzak genoemd. Dit systeem biedt ouders nieuwe mogelijkheden om voor hun kind die school te kiezen die zij het beste vinden. Een REC-school, of juist een school in het reguliere onderwijs.

 Doelgroep

REC Vierland is een cluster 4 expertisecentrum voor speciaal onderwijs en extreme dienstverlening aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. Cluster 4 scholen zijn voor kinderen met ernstige psychiatrische en/of gedragsstoornissen.

 Leeftijdscategorie & Ontwikkelingsfase

De leeftijdscategorie is voor kinderen van 4 tot en met 23 jaar. En het gaat om de ontwikkelingsfase van de basisschoolleeftijd, het voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs.

Visie

REC wil bijdragen aan het zoeken naar en realiseren van perspectief in de ontwikkeling van leerlingen in het onderwijs om op een volwaardige wijze te participeren in de samenleving. Ze doen dit door binnen de geldende wet- en regelgeving blijven. En tot slot door actief en betrokken te zijn, dit wordt gedaan met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid.