Bureau Halt

Doel en doelgroep:

-          Je krijgt een Halt-afdoening als je minstens 12 jaar bent en maximaal 17 jaar oud. 

-          Je hebt een zogenaamd Halt-delict gepleegd en je bekent dat je het strafbaar feit gepleegd hebt.

-          Je bent minimaal twee keer eerder bij Halt geweest en je wilt zelf naar Halt verwezen worden.

Er zijn een paar uitzonderingen:

-          Je bent 18 tot 21 jaar oud en je zat in groep met anderen die jongeren waren dan 18 jaar toen je het delict pleegde.

-          Je ontkent dat je schuldig bent om religieuze of culturele redenen maar je wilt wel naar halt.

Jij als jongeren bent zelf verantwoordelijk voor je daden. Bij Halt krijg je de kans om recht te zetten wat je verkeerd hebt gedaan.

Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Van de circa 60.000 jongeren die de politie jaarlijks aanhoudt, gaan er ongeveer 20.000 naar Halt.
Daarnaast is Halt actief op het gebied van advisering, voorlichting, ontwikkeling en uitvoering van preventieprojecten.

Als jongere kom je bij bureau Halt terecht wanneer je de wet hebt overtreden en bijvoorbeeld iets vernield hebt, iets gestolen of overlast veroorzaakt.  

Een opsporingsambtenaar (meestal een politieagent) heeft je laten kiezen: naar Halt of naar de officier van justitie.
De officier van justitie moet in zulke gevallen toestemming geven.

Werkwijze:

Voor het eerste gesprek kom je samen met je ouder(s). Er wordt dan besproken wat er is gebeurd en waarom. Als de jongere er voor zorgt dat de Halt- afdoening goed verloopt, krijgt die geen strafblad.

Halt is echt niet vrijblijvend, een jongere moet zich wel aan de afspraken houden en zich voldoende inzetten. Doe deze dat niet, dan kan de jongere als nog een stafblad krijgen. Verder moet de jongere o.a. zijn excuses aanbieden en de schade herstellen.

Startgesprek
In totaal gaat de jongere drie keer naar Halt. Voor het eerste gesprek kom deze samen met zijn ouder(s). Er wordt dan besproken wat er gebeurd is en waarom.
Daarna maakt Halt met de jongere en ouder(s)afspraken over hoe de jongere de fout gaat herstellen en kan leren om voortaan uit de problemen te blijven.
Halt praat ook met de jongere over thuis, school,  vrienden en vrijetijdsbesteding. Als blijkt dat er problemen zijn, brengt Halt de jongere  en  ouders in contact met een organisatie die kan helpen om de problemen op te lossen. 
Excuus aanbieden
Het is belangrijk dat de jongere probeert recht te zetten wat er is gebeurd. Deze gaat excuus aanbieden aan degene die last van de jongere heeft gehad, de benadeelde.
Excuus aanbieden is niet altijd gemakkelijk. De jongere begint daarom met het schrijven van een excuusbrief. 
Schade herstellen
Als een jongere iets  gestolen heeft moet hij dat teruggeven. En als er iets vernield is, moet er gezorgd worden dat het gerepareerd wordt. Kun je dit als jongere niet zelf, dan doet een bedrijf dat maar je moet wel zelf de rekening betalen.
Halt bepaalt de hoogte van de schade die de jongere moet vergoeden en vertelt dan hoe je dat bedrag moet terugbetalen aan de benadeelde.
Leeropdracht
Om te leren van wat je fout hebt gedaan en hoe je dit voortaan kunt voorkomen, krijg de jongere een leeropdracht. Deze gaat bijvoorbeeld een werkstuk maken over wat er is gebeurd of een speciale voorlichting volgen en daar een verslag over schrijven. 

Werkopdracht
Soms krijg je ook een werkopdracht. De jongere gaat dan bijvoorbeeld klusjes doen voor de benadeelde of voor een andere organisatie. 
Tweede gesprek
In dit gesprek praat Halt met de jongere over de leeropdracht die deze gemaakt heeft  en oefen je het excuusgesprek. Hier zijn de ouders niet bij. Daarna ga je samen met je ouders of iemand van Halt excuus aanbieden aan de benadeelde. 
Eindgesprek
Als voorbereiding op het laatste gesprek krijgen de jongere en de ouders allebei een vragenlijst. In dit gesprek bespreekt Halt met de jongere en de ouders hoe het is gegaan. Is er aan de afspraken gehouden? Begrijpt de jongere waarom je dit soort fouten niet meer moet maken? Weet de jongere wat je moet doen als je weer in een lastige situatie terecht komt? Is het allemaal goed gegaan dan wordt de zaak door de opsporingsambtenaar ‘geseponeerd’. Daarmee is jouw Halt-afdoening klaar. 
Toch naar de officier van justitie?
Soms mislukt een Halt-afdoening. Als de jongere zich niet aan de afspraken houdt, te laat komt of niet goed inzet, kan Halt stoppen met de zaak. Halt adviseert de opsporingsambtenaar dan om de jongere met een  proces-verbaal naar de officier van justitie door te sturen. De officier kan de jongere dan  een zwaardere straf geven en meestal krijg je ook een ‘strafblad’.

 

Missie/visie:

Halt staat letterlijk voor ‘Het ALTernatief’. Jongeren krijgen de mogelijkheid om recht te zetten wat zij fout deden, zonder dat zij hierbij in aanraking komen met Justitie. Hiertoe voeren zij een leer- en/of werkstraf uit, bieden excuses aan en vergoeden de schade aan de benadeelde.
Halt spreekt opvoeders aan op hun verantwoordelijkheid en ondersteunt hen in hun rol als opvoeder. Bij een vermoeden van achterliggende problemen verwijst Halt door naar de jeugdhulpverlening.

Vanuit de expertise van een Halt-bureau op het vlak van veelvoorkomende jeugdcriminaliteit, voert het preventieactiviteiten uit en geeft het gerichte adviezen aan gemeenten, scholen en ketenpartners.
De gemeenten zijn de belangrijkste financier van deze preventieve activiteiten.
De visie van Halt
Halt pakt veelvoorkomende jeugdcriminaliteit aan met preventie en repressie. Zo draagt Halt proactief bij aan een veilige en leefbare samenleving.
De missie van Halt
Halt is binnen de integrale keten van jeugd en veiligheid de innovatieve expert die door middel van preventie en repressie een bijdrage levert aan het terugdringen van veelvoorkomende jeugdcriminaliteit.
Halt houdt zich bezig met preventie, bestraffing, herstel, signalering en advisering rond veiligheid en leefbaarheid. Dit doen wij in afstemming en samenwerking met alle relevante partners.

 

Samenwerkingspartners:

De preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit hebben alleen kans van slagen als de betrokken organisaties in de justitiële en de zorgketen hun aanpak op elkaar afstemmen.

Halt werkt daarom in al haar activiteiten samen met de relevante organisaties en ketenpartners.
Doordat Halt zowel aan preventie als aan bestrijding van jeugdcriminaliteit werkt, vormt zij een schakel tussen de jeugdstrafrechtsketen en de zorgketen.

Jeugdstrafrechtsketen

In het kader van haar repressieve taak (de uitvoering van de Halt-afdoening) maakt Halt deel uit van de jeugdstrafrechtsketen. 
Halt onderhoudt contacten op regionaal en landelijk niveau met politie, justitie, Bureau Jeugdzorg (jeugdreclassering) en de Raad voor de Kinderbescherming.
Op diverse plaatsen neemt Halt deel aan initiatieven waarin de samenwerking en afstemming tussen de verschillende partners praktisch vormgegeven wordt (bijvoorbeeld het Veiligheidshuis in Tilburg).

Jeugd Terecht
Sinds 2002 loopt het landelijke programma Jeugd Terecht, dat de aanpak van jeugdcriminaliteit moet verbeteren. Halt is hierbij betrokken. Er staan drie thema’s centraal: ketensamenwerking, effectiviteit en maatwerk.

Om de ketensamenwerking te verbeteren op strategisch, operationeel en casuïstiek niveau is een nieuwe overlegstructuur opgezet. Op landelijk niveau neemt Halt Nederland deel aan het Topberaad, dat het programma Jeugd Terecht aanstuurt. Op regionaal niveau nemen de Halt-bureaus incidenteel deel aan het Justitieel Casus Overleg (JCO). Zij hebben structureel zitting in de Arrondissementale Platforms Jeugdcriminaliteit. 

 

Zorgbekostiging:

De uitvoering van de Halt-afdoening wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie heeft de uitvoering van de financiering gedelegeerd aan Halt Nederland. Halt Nederland wordt volledig gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
De preventieve activiteiten van de Halt-bureaus worden grotendeels gefinancierd door de gemeentes. Daarnaast worden hiervoor fondsen geworven en leveren de provincies een bijdrage aan sommige projecten.

 

Contact:

Halt Gelderland

Postbus 9
6800 AA Arnhem
T 026 84 56 000
F 026 84 56 001
E
info@haltgelderland.nl
W http://www.haltgelderland.nl

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem