Klankbord

Klankbord
Contact
UMC St Radboud

Kinder Audiologisch Centrum / Klankbord

Secretariaat KNO/KAC huispost 383

Postbus 9101

6500 HB Nijmegen


Tel: 024-3615142
www.umcn.nl
kinderac@kno.umcn.nl

Doelgroep
kinderen bij wie taal- en spraakstoornissen op de voorgrond staan tot en met zes jaar oud worden hier gediagnosticeerd en geadviseerd voor behandeling.

Leeftijdscategorie
Kinderen van 0 tot 6 jaar oud.

visie en doelstelling
Klankbord doet vanuit diverse invalshoeken onderzoek naar de taal-/spraakproblemen van kinderen en adviezen geeft voor de behandeling van deze kinderen. Deze multidisciplinaire aanpak is belangrijk, omdat de oorzaken van de taal-/spraakproblemen niet altijd eenvoudig op te sporen zijn. Tevens kan het Klankbord hierdoor zorg op maat leveren.

Afdelingen binnen het Klankbord

- Het Interdisciplinair Kinderneurologisch Centrum (IKNC)

- Het Diagnostisch Centrum van Viataal

Afdelingen binnen het Kinderaudiologisch Centrum:

- Het gehoorteam

- Het schisisteam

- Overige deskundigen

U kunt een kind eventueel doorverwijzen naar andere instanties binnen of buiten het ziekenhuis. We zullen ouders hierbij zoveel mogelijk behulpzaam zijn.


samenwerking met andere organisaties
Klankbord is een samenwerkingsverband tussen het Kinderaudiologisch Centrum en de Afdeling Kinderneurologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud en De Open Cirkel van Viataal Nijmegen. Binnen het UMC St Radboud werkt ook het Interdisciplinair Kinderneurologisch Centrum (IKNC) samen met Klankbord.

Pedagogische werkwijze

Klankbord stuurt de ouders/verzorgers diverse vragenlijsten toe nadat het kind is aangemeld. Zodra zij de formulieren terug hebben gestuurd, roepen zij het kind op voor onderzoek. Tijdens het eerste bezoek vindt meestal een gehoortest en een medisch onderzoek plaats, soms in combinatie met Logopedisch(e) screening/onderzoek of Psychologisch(e) screening/onderzoek. 
Na de onderzoeken bespreken verschillende onderzoekers de resultaten in het multidisciplinaire team, dat bestaat uit een jeugdarts, psycholoog/orthopedagoog, logopedist en psychologisch medewerker. Klankbord werkt dus uitsluitend individueelgericht.

Werkwijze
Onderzoek kunt u schriftelijk aanvragen bij het secretariaat van het Klankbord. Na ontvangst van de verwijsbrief krijgen de ouders vragenformulieren toegestuurd. Als de vragenlijsten terug zijn, zetten wij de aanmeldingsprocedure in gang. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten en eventueel aanvullend opgevraagde informatie, plannen wij diverse onderzoeken op de afdeling kinderaudiologie in. Soms verwijzen we het kind direct door naar één van de eerder genoemde afdelingen van het Klankbord. De ouders krijgen dan bericht van welke afdeling zij een oproep kunnen verwachten. De afdelingen van het Klankbord kunnen ook tijdens het onderzoek naar elkaar verwijzen. Op deze manier biedt het Klankbord onderzoek op maat.

 

Kosten
De kosten van het onderzoek vallen onder de basis ziektekostenverzekering.