Onderwijs Begeleidingsdienst 

Onderwijs begeleidingsdienst
Locatie Hoorn (centraal bureau)
Blauwe Berg 3A
1625 NT Hoorn
(0229) 25 93 80
www.obdnoordwest.nl/
e-mail:
info@obdnoordwest.nl 

Visie: De kracht van de OBD  ligt in het ontwikkelen en begeleiden van adviestrajecten in samenhang. Weten wat er op de verschillende niveaus speelt binnen een school en daarvoor een passend aanbod ontwikkelen. Leren van en met elkaar is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Ze maken gebruik van de talenten van de leerkrachten en ontwikkelen veel samen met hun klanten. Zo streven ze naar samenhang in onderwijsontwikkeling.

Doelstelling: De adviseurs van de OBD zijn professioneel en onderlegd in de materie van de verschillende thema’s die spelen. Zij volgen daarvoor de laatste ontwikkelingen in de maatschappij en de onderwijswereld en houden door scholing hun kennisniveau op peil.  Hun missie is van elk school een succes te maken.

Pedagogische werkwijze:

De OBD verzorgt psychologisch en didactisch onderzoek bij kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar, dat vooral gericht is op de vraag: hoe kan ik het best met dit kind omgaan? De adviezen moeten concreet en toepasbaar zijn voor zowel de school, leerkracht als ouders.

Daarnaast verzorgen zij veel cursussen en workshops voor leerkrachten, RT-ers, IB-ers en directies, over bovenstaande en thema’s als één-zorgroute, Kanjertraining, Structureel Coöperatief Leren, VVE. Ook begeleiden zij scholen bij de keuze en implementatie van nieuwe methoden en nieuwe methodieken zoals werken met groepsplannen en Afstemming. Dit kan bij het OBD gebeuren, maar ook op maat en op de eigen locatie.

Kinderen kunnen bij de OBD de ZieZo-trainingen volgen voor sociale vaardigheden en faalangst.

Er zijn verschillende trainingen:
Primair onderwijs:

Voortgezet onderwijs:
Alle adviestrajecten van OBD  zijn op maattrajecten, die zij na een zorgvuldige afstemming aan de school verzorgen.

 

Financiering: Het OBD is een particuliere instelling die een school of kinderdagverblijf kan inschakelen, er zijn subsidies te verkrijgen om de zorg te bekostigen.

 

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is bestemd voor kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige handicap, of langdurige ziekte, die extra voorzieningen (het Rugzakje) en ondersteuning nodig hebben om het reguliere basisonderwijs of voortgezet onderwijs te kunnen volgen.In het regulier onderwijs zijn de kansen voor integratie in de maatschappij groter en de leerling kan in de eigen woonomgeving naar school.

Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning voor scholen en leerkrachten in het reguliere onderwijs. Via ambulante begeleiding kan expertise en ervaring van het speciaal onderwijs in het reguliere onderwijs worden ingezet.

Het doel van de ondersteuning is de school in staat te stellen om leerlingen met een rugzak zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het reguliere onderwijs. Het reguliere onderwijs verzorgt met deze ondersteuning de dagelijkse begeleiding van leerlingen en is hiervoor verantwoordelijk. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afstemming tussen de mogelijkheden, behoeften en wensen van leerling, ouders en school.