Pactum

Pactum is werkzaam in Gelderland en Overijssel met name in de regio's Midden en Noord Gelderland en in de regio Midden IJssel. De Therapeutische Gezinsverpleging heeft beide provincies als haar werkgebied.
De directie is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. De algemeen directeur richt zich met name op het strategisch en algemeen management, de directeur jeugdzorg en educatie op het gehele hulpverleningsproces en organisatie van de jeugdzorg.
Elke zorgeenheid wordt geleid door een sectormanager. Er is sprake van integraal management. De sectormanagers zijn vakinhoudelijk deskundig.
Het Bedrijfsbureau biedt financiële, personele en administratieve ondersteuning aan het management. Het Bedrijfsbureau is tevens belast met beleidsondersteuning, taken inzake informatie en communicatie, planning & control en beheer activa. De directie heeft voor de Stichting Werktraining en de Stichting Compostela haar taken op een zelfde wijze verdeeld.
Kernfunctie
Pactum jeugdzorg & educatie is een door de provincie erkende Multifunctionele Organisatie voor jeugdhulpverlening en stelt zich ten doel het verlenen van psychosociale en educatieve hulp aan kinderen en jongeren tot en met de leeftijd van 18, incidenteel 21 jaar. Een samenhangend aanbod aan kinderen/jongeren en ouders heeft tot doel een optimale participatie van de jongere in de maatschappij tot stand te brengen.
Alle benodigde orthopedagogische en orthodidactische middelen kunnen daarbij ingezet worden. In het hulpaanbod zal ook rekening gehouden worden met de etnische en culturele achtergrond van de jeugdige en zijn omgeving.
Pactum wil aansluiten bij de wensen en de waarden van de jongere en diens ouders en zal werken aan:

 • Ontwikkelingskansen bieden aan kinderen en jongeren;
 • Versterking van relaties en herstel van verstoorde relaties;
 • Bieden van gedragsalternatieven;
 • Bevorderen van het eigen identiteitsbesef en identiteitsontwikkeling;
 • Stimuleren van het gevoel erbij te horen en van betekenis te zijn voor anderen;
 • Zelf leren problemen op te lossen.

De doelstelling van de zorg is gericht op:

 • Samen verder;
 • Respect hebben voor de ander;
 • Weer naar school;
 • Werk hebben;
 • Volwaardige deelname aan de maatschappij.

Pactum legt haar hulpverleningsprocessen vast, maakt deze toetsbaar en communiceert met de cliënt over de zorg.
De organisatie werkt vanuit een gemeenschappelijke hulpverleningsvisie, die aansluit bij de vraagstelling van de jongeren en diens ouders/verzorgers.
Hulpverlening
De hulpverlening van Pactum jeugdzorg & educatie is onder te verdelen in jeugdhulp, verblijf en observatie diagnostiek. Afhankelijk van de behoefte bieden wij één of meerdere zorgmodules aan.
Als het nodig is, werken wij samen met andere instellingen in de jeugdzorg en andere sectoren, zoals lokaal jeugdwerk, onderwijs en jeugd G.G.Z.

 • Jeugdzorgboerderijen Gelderland
 • Leerboerderij de Grote Brander
 • Rijn-Side
 • Ambulante Spoedhulp
 • Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding
 • Videohometraining
 • Intensief Ambulante Zorg
 • Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling
 • PMTO
 • Therapeutische gezinsverpleging (adoptieproblematiek)
 • Daghulp Niet-Schoolgaande Jeugd
 • Daghulp Schoolgaande Jeugd
 • Daghulp Centrale Opvang
 • Daghulp Naschoolse Opvang
 • Werktraining
 • Behandeling jonge kind 1,5-7jr. (voorheen MKD)
 • Pleegzorg
 • Therapeutische Gezinsverpleging (pleeggezinnen)
 • Crisisopvang
 • Leefgroep
 • Fasehuis
 • Kamertraing
 • Orthopedagogische Behandelcentrum
 • Projectboerderij 'Monat' in Frankrijk