Klachten en bezwaren

Bezwaar en beroep

Bureau Jeugdzorg Gelderland neemt indicatiebesluiten. In zo'n besluit wordt bepaald op welke zorg een jeugdige recht heeft. De medewerkers van BJzG bereiden dit indicatiebesluit zoveel mogelijk in overleg met de jeugdige en zijn ouders voor. Als zij het toch niet eens zijn met het uiteindelijke indicatiebesluit, dan bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar te maken bij de bezwaar-commissie van BJzG. Als in het kader van de ondertoezichtstelling een indicatiebesluit wordt genomen, is dit niet mogelijk.

 

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Wij gaan ervan uit dat problemen en meningsverschillen het beste kunnen worden besproken in een rechtstreeks gesprek tussen u en de betrokken hulpverlener. U kunt ook besluiten om de formele procedure van bezwaar, en eventueel beroep, te volgen.

In dat geval kunt u bezwaar maken bij de bezwaarcommissie van Bureau Jeugdzorg Gelderland. Bezwaar maken is mogelijk:

• Tegen het indicatiebesluit als u het niet eens bent met de aard of inhoud van de verleende aanspraak op zorg.

• Tegen het besluit waarbij bepaald is dat u geen aanspraak meer heeft op zorg.

• Tegen het indicatiebesluit waarbij bepaald is dat u geen aanspraak heeft op zorg.

 

U kunt ook bezwaar maken als Bureau Jeugdzorg niet op tijd het indicatiebesluit heeft genomen. Als u gevraagd heeft om een indicatiebesluit, moet Bureau Jeugdzorg namelijk binnen 8 weken een beslissing nemen.

 

Wie kunnen bezwaar maken?

Volgens de wet kan alleen ‘degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken’ bezwaar indienen. Dit kunnen zijn:

- de jeugdige

- een of beide ouders van de jeugdige

- degene die samen met een van de ouders het gezag uitoefent

- de voogd van de jeugdige

- anderen die een jeugdige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden.

 

Hoe maakt u bezwaar?

Waar en wanneer

U moet schriftelijk bezwaar maken bij de bezwaarcommissie van Bureau Jeugdzorg Gelderland. Dit bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen 6 weken nadat de beslissing van Bureau Jeugdzorg aan u is toegezonden of uitgereikt. Als u uw bezwaarschrift te laat indient, bepaalt de bezwaarcommissie of het toch in behandeling wordt genomen.

Als u bezwaar wilt maken omdat Bureau Jeugdzorg niet binnen 8 weken op uw aanvraag een besluit heeft genomen, moet u zo spoedig mogelijk daarna bezwaar indienen.

Totdat de bezwaarcommissie een beslissing heeft genomen op het bezwaarschrift, blijft het besluit geldig.

Bureau Jeugdzorg Gelderland
T.a.v. de bezwaarcommissie
Velperweg 75
6824 HH Arnhem

De Bezwaarprocedure

  1. Ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift
  2. 2.      Hoorzitting
  3. 3.      Plaats en tijdstip voor de hoorzitting
  4. 4.      Verloop van de hoorzitting
  5. 5.      Iemand machtigen
  6. 6.      Getuigen en deskundigen

 

De beslissing op het bezwaar

De bezwaarcommissie neemt een beslissing aan de hand van de stukken en op wat ter hoorzitting aan de orde is geweest.

Zij beslist binnen de wettelijke beslistermijn van 6 weken.

Deze termijn kan verlengd worden met 4 weken. Hierover wordt u schriftelijk ingelicht.

1.De beslissing kan inhouden dat uw bezwaar ‘gegrond’ wordt verklaard. Dit betekent dat de commissie vindt dat er een ander besluit had moeten worden genomen. De commissie kan in dat geval ook de inhoud van het nieuwe besluit vaststellen.

2.U kunt ook geen gelijk krijgen en dan wordt uw bezwaarschrift ‘ongegrond’ verklaard. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft dan hetzelfde.

3.Als derde mogelijkheid kan de bezwaarcommissie uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’ verklaren. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet door de bezwaarcommissie wordt behandeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw bezwaarschrift te laat heeft ingediend.

 

Beroep tegen een beslissing op bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing die de bezwaarcommissie heeft genomen, kunt u schriftelijk binnen zes weken beroep instellen bij de Rechtbank in Arnhem, t.a.v. Bureau Kinderrechter (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Hiervoor heeft u geen advocaat nodig.

Het verzoek wordt niet behandeld voordat de zogenaamde griffierechten zijn betaald 2. U krijgt hierover bericht van de rechtbank.

 

Voorlopige voorziening

Wilt u een snelle beslissing, dan kunt u de rechtbank een zogenaamde voorlopige voorziening vragen. Dit kan aan de orde zijn als u wilt voorkomen dat het indicatiebesluit wordt uitgevoerd. Het verzoek tot een voorlopige voorziening dient u eveneens in bij de Rechtbank in Arnhem, t.a.v. Bureau Kinderrechter (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Hiervoor heeft u geen advocaat nodig.

 

Overige informatie

Wanneer u geïnteresseerd bent in het volledige Reglement Bezwaarschriftprocedure, dan kunt u deze opvragen bij uw contactpersoon van Bureau Jeugdzorg Gelderland. U kunt deze ook opvragen bij het secretariaat van de Bezwaarcommissie.

 

Klachtenregeling

Hulpverlenen is en blijft mensenwerk: fouten en onvolkomenheden zijn mogelijk. Misschien komt de medewerker de gemaakte afspraken niet na. Of is deze slecht te bereiken. Ook is het mogelijk dat er beslissingen worden genomen waar niet iedereen even tevreden over is. Klachten kunnen vaak het beste geuit worden op de plaats waar ze ontstaan zijn, oplossingen zijn gezamenlijk vaak eenvoudig te vinden. Het kan ook gebeuren dat een direct gesprek niet meer mogelijk is of niet gewenst wordt. In dat geval kan de onafhankelijke klachtencommissie gevraagd worden om een oordeel te geven over de klacht. BJzG heeft daarvoor een klachtenregeling opgesteld. In de Klachtenregeling is hier meer over te lezen.

Cliënten hebben recht op een Zorgvuldige behandeling van hun klachten.

Hierbij gaan wij ervan uit dat problemen en uitingen van onvrede in het algemeen het beste kunnen worden besproken in een rechtstreeks gesprek tussen de cliënt en de betrokkenen hulpverlener, mogelijk samen met de leidinggevende.

Klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Gelderland
p/a Velperweg 75
6828 HH Arnhem

Artikelen van de klachtenregeling

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Klachtencommissie

Artikel 3: Klachtenbehandeling

Klacht word ingediend, schriftelijk, bevestiging binnen 5 dgn na ontvangst.

Artikel 4: Indiening van een klacht schorst een bestreden beslissing niet.

Artikel 5: Besluit van de raad van bestuur

Artikel 6: Oordeel klachtencommissie

Artikel 7: Registratie van klachten.

Artikel 8: Jaarverslag

Artikel 9: Betrokkenheid naasten

Artikel 10: Wijzingen

Artikel 11: Van start op 01-11-2006.

 

Bovenstaande informatie komt van de website bureau jeugdzorg gelderland:

http://www.bjzgelderland.nl/sf.mcgi?2754&cat=

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb