Naam instelling

Stichting de Driestroom

Adres

Bezoekadres Centraal Bureau:
Industrieweg-Oost 27
6662 NE  Elst

Postadres Centraal Bureau:
Postbus 139
6660 AC  Elst

Telefoonnummer

0481- 366 000
0481- 366 060

Website

E-mail

www.driestroom.nl

info@driestroom.nl

 

Doelgroep:
De Driestroom biedt zorg en ondersteuning aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een meervoudige complexe handicap of een verstandelijke beperking.0 tot 20 jaar.

 

Visie:

In de missie van De Driestroom is geformuleerd waar de organisatie voor staat: Zorg en ondersteunen, perspectief en ondernemen. Bij Zorg en ondersteunen staat de vraag van de cliënt centraal. De Driestroom ondersteunt de cliënt in zijn persoonlijke groei, die steeds vaker gericht is op het volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Perspectief staat voor het in goed overleg werken aan de toekomst van de cliënt. Dit gebeurt samen met de cliënt en de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn. Uitgangspunt zijn de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Ondernemen vertelt iets over de houding van De Driestroom als organisatie en van de mensen die er werken. Niet 'het allemaal wel best vinden' maar blijven werken aan een verdere verbetering van de ondersteuning van cliënten. Hiervoor is een goed draaiende organisatie nodig met medewerkers die zich verantwoordelijk voelen. Ondernemen betekent ook samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.

De driestroom is zowel groep- als individueel gericht. 

Het aanbod van de driestroom:

  • Wonen:

 De Daniël: Stichting De Driestroom heeft samen met Woningstichting Portaal de Daniëlskerk in de wijk Heseveld in Nijmegen geschikt gemaakt voor kinderen en jongeren om te wonen en dagelijks te verblijven. De Driestroom wil en kan ook participeren in ouderinitiatieven op het gebied van wonen.

  • Kindercentra:

Kindercentrum Stijntje Buys: Alle groepen op Stijntje Buys bieden vijf dagen in de week opvang en begeleiding aan de kinderen, ook tijdens schoolvakanties. Daarnaast geldt voor alle kinderen die Stijntje Buys bezoeken, dat zij gebruik kunnen maken van specifieke therapieën en trainingen die hun ontwikkeling zo goed mogelijk bevorderen

  • Ambulante diensverlening:

-         Ambulante begeleiding aan een peuterspeelzaal, regulier kinderdagverblijf of een basisschool

-         Pedagogische ouderbegeleiding

-         Praktische Ambulante begeleiding

-         Ambulante therapie

-         Integrale vroeghulp

  • Therapien:

-         logopedie

-         kinderfysiotherapie

-         bewegingstherapie

-         muziektherapie

-         speltherapie/diagnostiek

-     sensis

  • DTT Training: Bij DTT-training leren kinderen vaardigheden aan in kleine stapjes. DTT staat voor “Discrete Trial Teaching”.

Zorg binnen onderwijs: De Driestroom onderhoudt al jaren intensieve contacten met het onderwijs. In overleg met de leerkracht kan er een zorgbegeleider ingezet worden op vaste uren in de week. 

In de missie van De Driestroom is geformuleerd waar de organisatie voor staat: Zorg en ondersteunen, perspectief en ondernemen. Bij Zorg en ondersteunen staat de vraag van de cliënt centraal. De Driestroom ondersteunt de cliënt in zijn persoonlijke groei, die steeds vaker gericht is op het volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Perspectief staat voor het in goed overleg werken aan de toekomst van de cliënt. Dit gebeurt samen met de cliënt en de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn. Uitgangspunt zijn de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Ondernemen vertelt iets over de houding van De Driestroom als organisatie en van de mensen die er werken. Niet 'het allemaal wel best vinden' maar blijven werken aan een verdere verbetering van de ondersteuning van cliënten. Hiervoor is een goed draaiende organisatie nodig met medewerkers die zich verantwoordelijk voelen. Ondernemen betekent ook samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.

 

Doelstelling:
De doelstelling van Stichting De Driestroom is passende zorg leveren aan haar cliënten. Die passende zorg is het resultaat van verschillende organisatorische processen en de samenwerking van de mensen die deze processen gestalte geven. Als de zorg ook door de cliënten als passend wordt ervaren spreken we van het leveren van kwaliteit.

 

Werkwijze:

De driestroom is zowel groep- als individueel gericht. 

Het aanbod van de driestroom:

  • Wonen:

 De Daniël: Stichting De Driestroom heeft samen met Woningstichting Portaal de Daniëlskerk in de wijk Heseveld in Nijmegen geschikt gemaakt voor kinderen en jongeren om te wonen en dagelijks te verblijven. De Driestroom wil en kan ook participeren in ouderinitiatieven op het gebied van wonen.

  • Kindercentra:

Kindercentrum Stijntje Buys: Alle groepen op Stijntje Buys bieden vijf dagen in de week opvang en begeleiding aan de kinderen, ook tijdens schoolvakanties. Daarnaast geldt voor alle kinderen die Stijntje Buys bezoeken, dat zij gebruik kunnen maken van specifieke therapieën en trainingen die hun ontwikkeling zo goed mogelijk bevorderen

  • Ambulante diensverlening:

-         Ambulante begeleiding aan een peuterspeelzaal, regulier kinderdagverblijf of een basisschool

-         Pedagogische ouderbegeleiding

-         Praktische Ambulante begeleiding

-         Ambulante therapie

-         Integrale vroeghulp

  • Therapien:

-         logopedie

-         kinderfysiotherapie

-         bewegingstherapie

-         muziektherapie

-         speltherapie/diagnostiek

-     sensis

  • DTT Training: Bij DTT-training leren kinderen vaardigheden aan in kleine stapjes. DTT staat voor “Discrete Trial Teaching”.

Zorg binnen onderwijs: De Driestroom onderhoudt al jaren intensieve contacten met het onderwijs. In overleg met de leerkracht kan er een zorgbegeleider ingezet worden op vaste uren in de week.

In elk kindercentrum worden de hulpvragen van het kind onderzocht. Bij sommige kindercentra zijn daar speciale groepen voor ingericht.
Na de observatieperiode wordt in overleg met ouders en deskundigen een Individueel Begeleidingsplan opgesteld. In dit begeleidingsplan worden haalbare doelen beschreven in de ontwikkeling van het kind. Afhankelijk hiervan wordt het kind in een groep geplaatst

Financiering/kosten:
De driestroom wordt gefinancierd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor ouders zijn er, als ze hun kind aanmelden, geen kosten aan verbonden. Er is wel een indicatie nodig. Een indicatie kan worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

 

De driestroom

Maak jouw eigen website met JouwWeb