Speciaal Voortgezet Onderwijs 

In Nijmegen zijn er  12 scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Er zijn zowel cluster 2,3 en 4 scholen. Waarvan één van de grootste organisatie is: Scholengemeenschap Kristallis, een cluster- 4 school.  

Scholengemeenschap Kristallis:
Directie
Directeur Onderwijs en Zorg:  Mevr. K. Vos
E-mail:  k.vos@kristallis.nl
Adres:  Dromedarisstraat 1a
6531 NS Nijmegen
Telefoon:  (024) 373 97 05
Fax:  (024) 373 97 06

Administratie
Adres:  Dromedarisstraat 1a
6531 NS Nijmegen
Telefoon:  (024) 373 97 05
Fax:  (024) 373 97 06
E-mail:  welkom@kristallis.nl

Locaties:
Neerbosch:
Adres: Scherpenkampweg 20
6545 AL Nijmegen
Telefoon: 024 - 378 48 66
E- mail: h.v.dam@kristallis.nl

Hazankamp:
Adres: Dromedarisstraat 1a 6531 NS Nijmegen (Geen brievenbus. Post via locatie Neerbosch, Scherpenkampweg 21, 6545 AK Nijmegen)
Telefoon: 024 - 344 69 89
E- mail: b.beltman@kristallis.nl

Symbiose:
Adres: Streekweg 21 6537 TR Nijmegen (Geen brievenbus. Post via locatie Neerbosch, Scherpenkampweg 21, 6545 AK Nijmegen)
Telefoon: 024 - 343 51 20
E- mail: b.bakker@kristallis.nl

Jacob van Campenstraat:
Adres: Jacob van Campenstraat 8 6543 LG Nijmegen (Geen brievenbus. Post via locatie Neerbosch, Scherpenkampweg 21, 6545 AK Nijmegen)
Telefoon: 024 - 377 36 04
E- mail: c.schutte@kristallis.nl

De Hunnerberg:
Adres: Berg en Dalseweg 287
6522 CH Nijmegen
Telefoon: 088 - 074 16 39
E- mail: a.sanders@kristallis.nl

De Maasberg:
Adres: Stevensbeekseweg 14A
5825 JC Overloon
Telefoon: 0485 - 38 83 15
E- mail: a.sanders@kristallis.nl

Doelgroep: Kristallis bied voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar, die in aanmerking komen voor onderwijs in cluster 4.

Visie: De visie van Kristallis is diversiteit. Door oog te hebben voor de individuele leerling, bieden ze iedereen kans op succes. Hun visie is speciaal. Ze kijken per individuele leerling wat het kan en bieden dan een scholingstraject aan wat daarbij past. Daarbinnen staat een individueel handelingsplan centraal. Uitgangspunt is dat leerlingen het plezier in school terug krijgen.

Doelstelling: Kristallis biedt onderwijs aan jongeren en besteedt extra aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze proberen daarmee leerlingen inzicht te laten krijgen in hoe ze in elkaar zitten en hoe ze met elkaar omgaan. Ook het omgaan met en accepteren van de eigen beperkingen is daarbij erg belangrijk.

Pedagogische werkwijze:
Zij werken individueel gericht. Zij bekijken per individu wat hij/zij kan. Kristallis vind aandacht voor een persoon individueel erg belangrijk en maken speciaal op maat een onderwijstraject. 

Er zijn verschillende afdelingen :
Neerbosch: voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum op vmbo- t en havo- niveau.
Hazenkamp: diplomagericht vmbo-onderwijs voor leerlingen met een gedrags- en/of psychiatrische stoornis
Symbiose: biedt onderwijs op niveau vmbo-b en vmbo-k voor leerlingen met een gedrags- en/of psychiatrische stoornis
Jacob  van Campen: Arbeidsmarkt Gerichte Leerroute (A.G.L.), waarmee leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen en de mogelijkheid krijgen een landelijk erkend diploma te behalen.
De Hunnerberg/Maasberg: Verzorgen onderwijs binnen de Justitiële Jeugdinrichtingen De Hunnerberg in Nijmegen en De Maasberg in Overloon. De Hunnerberg is een Rijksinrichting voor Jeugdigen waar in geslotenheid maximaal 95 jongeren worden opgevangen. De Maasberg is een Rijksinrichting voor Jeugdigen waar 36 jongeren worden opgevangen.
In nauwe samenwerking met De Hunnerberg en De Maasberg dragen zij zorg voor een prettig en veilig onderwijsklimaat. Leerlingen worden in kleine klassen begeleid door vaste medewerkers. Hun doel is leerlingen een kans op een goede toekomst te bieden.
Arcus: een tweede afdeling voor leerlingen met een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS), biedt onderwijs op niveau vmbo-basis, -kader en -theoretische leerweg.

Werkwijze:
Om in aanmerking te komen voor plaatsing op een REC-school, beoordeelt de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) van REC Vierland of een leerling voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt voor cluster 4 onderwijs. Voordat een leerling kan worden aangemeld moet er een dossier samengesteld worden van verslagen die aantonen dat de leerling recht heeft op een indicatie. De indicatie kan door ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd bij REC Vierland, maar uiteraard ondersteunt Kristallis Scholengroep u daar graag bij.

Leerlingen afkomstig uit een Justitiële Jeugdinrichting krijgen een indicatie voor een jaar. Hiervoor hoeft alleen het bewijs van inschrijving/uitschrijving van die instelling aan de CvI te worden overlegd.

 

Samenwerkingsverbanden met andere organisaties: Zij werken samen met de REC Vierland. Daar wordt het dossier samengesteld.


En het Dominicus college is belangrijk om te noemen, omdat hier leerlingen met een beperking of ziekte een diploma in het regulier onderwijs kunnen volgen op havo/vwo-  niveau.

Dominicus College
Energieweg 93
6541 CZ Nijmegen

Post: Postbus 40020
6504 AA Nijmegen

Tel: 024 377 21 64
Fax: 024 379 07 58

e-mail: postbus@dominicuscollege.nl

Visie en missie:
Het Dominicus College stelt leerlingen in staat om in een zo kort mogelijk tijdsbestek een diploma te behalen op een zo hoog mogelijk onderwijsniveau. Zij worden vanaf het eerste leerjaar geplaatst in de onderwijsrichting die past bij hun capaciteiten en talenten. Naarmate de opleiding vordert, neemt de eigen verantwoordelijkheid in het leerproces van de leerling toe. Leerlingen met extra bagage krijgen de gelegenheid om tijdens hun schoolloopbaan hun talenten op de universiteit te ontwikkelen. Leerlingen met specifieke ontwikkelingsvragen en/of onderwijsbehoeften worden met extra leerlingbegeleiding ondersteund, zodat ze hun schoolloopbaan succesvol kunnen afsluiten. Wanneer de leerlingen onze school verlaten, hebben zij naast het diploma voldoende maatschappelijke en culturele bagage om een passende plaats te kunnen verwerven in de samenleving.  

Werkwijze:
Kleinschalig en modern: Het Dominicus College is een school met ongeveer 900 leerlingen en daarmee voor schoolse begrippen in het middelbaar onderwijs een kleine school. De kleinschaligheid komt niet alleen tot uitdrukking in het directe contact tussen ouders en medewerkers of in de persoonlijke manier waarop collega’s met leerlingen omgaan, maar wordt ook gerealiseerd door onze manier van werken en door de manier waarop we ons moderne en goed geoutilleerde gebouw ruimtelijk vormgeven en inrichten.

Maak jouw eigen website met JouwWeb