Kodan

Kodan
contact
KODAN

Postbus 31029
6503 CA Nijmegen
024-3716960

www.kodan.nu

info@kodan.nu

bezoekadres
Bezoekadres:

KODAN

Molenweg 49
6542 PS Nijmegen 

 

Doelgroep
Kinderen tot 5 jaar en hun ouders kunnen bij Kodan terecht als opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat. 

 

leeftijdscategorie

(ouders van) kinderen van 0 tot 5 jaar oud.

visie en doelstelling

  • Kodan is een kleinschalig kindercentrum waar persoonlijke betrokkenheid voorop staat;
  • Kodan gaat samen met kind en ouders aan de slag om problemen te verhelderen, te verklaren en aan te pakken;
  • Bij het vormen van het multidisciplinaire team staat het kind en zijn hulpvraag centraal;
  • Na afloop van het traject bij Kodan zorgt Kodan voor een soepele overgang naar gewone kinderopvang, school of, als dat nodig is, naar verdere hulpverlening;

Tijdens de hele periode bij Kodan werkt Kodan toe naar het moment dat ouders en kind weer samen verder kunnen op eigen kracht.

De doelstellingen van Kodan zijn:

  • het verminderen van psychosociale en gedragsproblemen bij jonge kinderen zodat zij zo optimaal mogelijk aan hun schoolloopbaan kunnen beginnen;
  • het versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders (draagkracht verhogen) en het verminderen van hun opvoedingsstress (draaglast verlagen);
  • het verminderen van het aantal verwijzingen binnen de zorg voor jonge kinderen en zorgdragen voor een adequate aansluiting op onderwijs, opvang of vervolgzorg.

 

Pedagogische werkwijze
Kodan werkt individueel gericht.

Alle kinderen komen drie dagen per week naar de observatiegroep van Kodan. Een dag bij Kodan omvat een aantal activiteiten net als op een kinderdagverblijf of in de kleuterklas: (buiten) spelen, eten, knutselen of een dutje doen. Kodan werkt spelenderwijs, volgens een gestructureerd programma, hard aan het stimuleren van de ontwikkeling. Hierbij zijn individuele trainingsmomenten een vast onderdeel van de dag. 
Om het gedrag van een kind beter in kaart te brengen, maakt Kodan video-opnamen. Dat doen de ouders thuis ook, zodat uitgewisseld kan worden wat goed gaat en wat het kind nog moet leren. Informatie van ouders vormt hierbij een onmisbare aanvulling.

Daarna onderzoekt Kodan de vaardigheden. Eventueel wordt het kind ook gezien door een arts. En als uit het onderzoek blijkt dat het nodig is, worden andere deskundigen ingeschakeld. Een fysiotherapeut, logopedist of speltherapeut bijvoorbeeld.

Na drie maanden bespreekt Kodan met ouders en het team hoe het nu gaat en welke verdere begeleiding het kind nodig heeft. In de volgende periode gaat Kodan verder met de training van vaardigheden en de ontwikkelingsstimulering van het kind.  

 

Werkwijze
Ouders kunnen zelf contact opnemen met Kodan om hun kind aan te melden. Ook verwijzers kunnen dat doen namens de ouders waarna Kodan contact met de ouders opneemt.
Er volgt dan eerst een kennismaking bij Kodan. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek bij de ouders thuis. Tot slot wordt er een afspraak gemaakt voor een observatie van het kind. 
Aan de hand van alle informatie die tot dan toe is verzameld, wordt samen met de ouders besloten of ze het kind naar Kodan willen laten komen.

kosten

Kodan wordt gefinancierd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor ouders zijn er, als ze hun kind aanmelden, geen kosten aan verbonden. Er is wel een indicatie nodig. Een indicatie kan worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en/of Bureau Jeugdzorg (BJZ).