Pluryn, de Winckelsteegh Nijmegen

Bezoek- en postadres:
Winkelsteegseweg 99
6534 AP Nijmegen

Telefoonnummer: (024) 352 62 72

www.pluryn.nl


klantenbureauwst@pluryn.nl

 

Doelgroep: De Winckelsteegh ondersteunt kinderen en volwassenen met een matig of (zeer) ernstig verstandelijke handicap en meervoudige complexe handicaps. Ook ondersteunt de Winckelsteegh cliënten met een verstandelijke handicap en gedragsproblemen. Daarnaast biedt de Winckelsteegh behandeling aan jonge kinderen met chronische voedselweigering en wordt er ambulante behandeling geboden aan kinderen met zindelijkheidsproblemen of andere vormen van probleemgedrag. Alle leeftijden.

 

Visie: “Samen Sterk”. Pluryn geeft mensen met een handicap mogelijkheden om vorm en inhoud te geven aan hun leven. Daarbij richten wij ons op een voor de cliënt zo volwaardig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid: samen met de cliënt, samen met diens verwanten en samen met de samenleving.

 

Doelstelling: Pluryn streeft naar het behalen van een aantal doelstellingen:

● Individueel maatwerk. Elke cliënt krijgt een plan dat precies bij zijn of haar vraag past.

● Het stimuleren van de persoonlijke groei van de cliënt, individueel en in relatie tot anderen.

● Mensen met een handicap hebben de regie over hun eigen leven.

● Bevorderen dat mensen met een handicap actief aan de samenleving deelnemen op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd.

● Professionele dienstverlening met medewerkers die betrokken en deskundig zijn en voortdurend bezig zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

● Medewerkers zijn betrokken en integer en gericht op samenwerking.

 

Pedagogische werkwijze: groepsgericht en individueel gericht

De dienstverlening die de Winckelsteegh biedt zorg aan cliënten door middel van een groepsgerichte- en individueel gerichte werkwijze. 
Groepsgerichte werkwijze:
● Wonen in leefgroepen. Het gaat hier om het bieden van een thuis. De dagelijks terugkerende bezigheden (opstaan, aankleden, eten, enz.) vormen net als in elk gezin het normale dagritme. 

Individueel gerichte werkwijze:
● Individueel plan. Een plan gebaseerd op de wensen van de cliënt. Zorg op maat staat hoog in het vaandel. 
● Eigen dagbesteding. Elke cliënt krijgt een eigen activiteitenplan. In dit activiteitenplan staat de doelstelling van de cliënt binnen dagbesteding. 
● Bijzonder onderwijs. Sommige cliënten kunnen niet of niet meer naar school. De Winckelsteegh biedt onderwijs dat voor iedere cliënt wordt aangepast aan zijn of haar niveau. 
● Thuiszorg. Vanuit de Winckelsteegh wordt professionele zorg aan huis geboden

 

Werkwijze:

Om gebruik te maken van de diensten van de Winckelsteegh heeft de cliënt een indicatienodig. Een indicatie kan men

aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling

Zorg). Om de cliëntvraag helder te krijgen kan de Winckelsteegh cliënten en verwanten uitnodigen voor een oriënterend en inventariserend gesprek. Het klantenbureau stelt samen met de cliënt en eventueel zijn verwanten het dienstpakket samen. Het dienstpakket is gebaseerd op de wensen van de cliënt en het indicatiebesluit van het CIZ. Aan de hand van het dienstpakket en indicatiebesluit wordt gekeken waar de cliënt het beste geplaatst kan worden.  De zorgfinanciering vindt plaats als Zorgin Natura of als PGB.

 

Kosten:

In de indicatie staat welke zorg de cliënt krijgt.Die zorg kost geld.Dat geld betaalt de AWBZ aan Pluryn.AWBZ is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 

Samenwerkingsorganisaties:

De Winckelsteegh kent vele vormen van samenwerking met een groot aantal samenwerkingspartners. 
● Op doelgroepniveau: Radboud Universiteit Nijmegen, Dr. Leo Kannerhuis (kinder- en jeugdpsychiatrie en autisme), Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie), Universiteit van Amsterdam (LVG-jongeren), ziekenhuizen (kinderen en jongeren met specifiek probleemgedrag).

● Op cliëntniveau: MEE, jeugdzorg, thuiszorg, GGZ, verslavingszorg, justitiële jeugdinrichtingen, ROC, REA college, Wajong Scholing Werk.
● Op beleidsniveau: MEE, ROC, REA college, Radboud Universiteit Nijmegen, HAN, VGN, Kenniscentrum LVG. 
● Op strategisch niveau: Koraal Groep (organisatie voor gehandicaptenzorg), Lindenhout (organisatie voor jeugdzorg), Stichting Maat (organisatie voor wonen, welzijn en zorg).