AWBZ en PGB zorg

Iedereen heeft recht op zorg. Als je een zorgverzekering hebt afgesloten dan ben je ook verzekerd voor het AWBZ. (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) Voldoet u aan één van de onderstaande eisen dan kunt u als u een beperking ondervindt een beroep doen op de AWBZ bij:   

- Een chronische ziekte

- Een lichamelijke berperking

- Een zintuigelijke beperking

- Een verstandelijke beperking

- psychiatrische problemen of psychische problemen

- Psychogeriatrische problemen en ouderen

De indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. De AWBZ heeft verschillende soorten zorg. Onder de AWBZ vallen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of een Bureau Jeugdzorg (BJZ) geven de indicaties af. Ouders van kinderen tot 18 jaar kunnen voor een AWBZ-indicatie terecht bij Bureau Jeugdzorg. Het CIZ of BJZ beoordeelt of u recht heeft op AWBZ-zorg en neemt een besluit over de zorg die u aanvraagt. Dit besluit heet een indicatiebesluit. Als u recht heeft op zorg uit de AWBZ stuurt het CIZ of BJZ uw indicatiebesluit naar u en naar het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor regelt dat u de zorg krijgt van een zorgverlener.  Meestal betaalt u ook een eigen bijdrage als u gebruik maakt van een voorziening uit de AWBZ. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen bijdrage. Hoe hoog de eigen bijdrage is hangt af van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling.

Onder het AWBZ valt ook het PGB (persoonsgebonden budget). Met het PGB  (persoonsgebonden budget) krijg je zelf een bepaald geldbedrag in handen waarmee je jouw eigen zorg kan inkopen.Je kunt zelf je zorgaanbieders uitkiezen en met ze afspreken wanneer ze komen en welke diensten ze leveren. U moet zelf uw zorgverleners werven, ze uitbetalen, de administratie bijhouden en verantwoording afleggen aan het zorgkantoor over uw uitgaven. Het PGB is de aangewezen manier om zelf controle over je zorg te houden, en daarmee de regie over een belangrijk deel van je leven. Om een PGB AWBZ aan te vragen, moet je eerst een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen). De indicatiesteller stelt voor u een indicatiebesluit samen waarin staat welke zorg je krijgt, hoeveel zorg je krijgt en hoelang je die zorg krijgt. Je krijgt een kopie van dat besluit thuis gestuurd. Het indicatiebesluit met de conclusies van de indicatiesteller gaat naar het Zorgkantoor. Het Zorgkantoor is de instantie die de verantwoordelijkheid heeft over de uitvoering van de AWBZ en dus van het PGB. De Zorgkantoren zijn per regio ingedeeld bij een Zorgverzekeraar. Het Zorgkantoor bepaalt aan de hand van het indicatiebesluit je zorgbudget. Als je een PGB hebt gevraagd, bepaalt het Zorgkantoor dus hoeveel geld je krijgt om je zorg in te kopen. Ook bepaalt het Zorgkantoor de hoogte van het voorschot, de termijn van het budget en hoelang de indicatie geldig is.