Voortgezet Onderwijs

Karel de Grote College

 Visie

Aan ons vrijeschoolonderwijs ligt een spirituele visie op de menselijke ontwikkeling ten grondslag. Deze ontwikkeling stopt niet bij het afronden van het onderwijs, al wordt daar wel de basis gelegd voor ‘een leven lang leren’.
2. Het is essentieel èn kenmerkend dat ons vrijeschoolonderwijs en de onderwijsgevenden zich voortdurend ontwikkelen, in wetenschappelijke, spirituele en kunstzinnige betekenis. Iemand iets leren betekent, dat je jezelf lerend opstelt.
3. De ontwikkeling van opgroeiende mensen verloopt volgens min of meer universele lijnen of leeftijdsfasen. Dit inzicht èn de vermogens van de leerling geven vorm en inhoud aan het onderwijs.
4. Onderwijs is niet alleen een onderwijskundig-didactisch systeem, maar ook een gebied van de opvoedkunde. Deze opvoedkunde is echter evenzeer een opvoedkunst; de kunstzinnigheid daarvan kan in alle (school)vakken en in de dagelijkse ontmoeting met de leerlingen beoefend worden.
5. Onderwijs vindt plaats in een omgeving, die open staat naar de samenleving en die voor alle deelnemers aan de onderwijsgemeenschap veilig is, in de ruimste zin van het woord. Dat vereist een klimaat van wederzijdse aandacht en waardering van ieders kwaliteiten en tekortkomingen.

 

Missie

Wij willen dat onze visie concreet en praktisch vorm gegeven wordt in ons onderwijs.
2. Wij willen dat onze leerlingen een toenemend helder en veelomvattend beeld krijgen van hun eigenheid, hun voornemens en hun kwaliteiten.
3. Wij willen onze leerlingen primair als ‘gehele mensen’ aanspreken: op hun denken, hun gevoel en hun wil. De bijbehorende ‘ideale’ onderwijsinhoud laat zich samenstellen uit wetenschap, spiritualiteit en kunst; uit cognitieve, emotionele en sociale elementen. Dit betekent, dat ons onderwijs niet alléén voorbereidt op een examen.
4. Wij willen dat onze leerlingen zich vanuit het schoolklimaat voldoende kunnen toerusten om kennis, vaardigheden en competenties op te doen, waarmee zij zich een bij hen passende, zelfbewuste en verantwoordelijke plaats in de samenleving kunnen verwerven. Daarbij zijn ‘zelfstandigheid’ en ‘sociale verantwoordelijkheid’ belangrijke speerpunten.
5. Wij willen onze leerlingen aanmoedigen tot een genuanceerd oordeelsvermogen, op basis waarvan zij tot innerlijk vrij en zelfstandig handelen kunnen geraken.
6. Wij willen ons onderwijs ondersteunen met een personeelsbeleid, dat enerzijds aandacht besteedt aan persoonlijke ontwikkelingswensen, die in relatie staan tot onze visie en die onze opvoedkunst bevorderen, en anderzijds aan een werkomgeving, waarin individuele impulsen en gemeenschapsvorming tot ontplooiing kunnen komen.

 

Doelgroep: kinderen vanaf 12 jaar.

 

Contact:

School

Karel de Grote College

Adres

Wilhelminasingel 13 - 15

Postcode / Plaats

6524 AJ Nijmegen

Telefoon

024 3 820 460 

Fax

024 3 820 461 

Absentie

024 3 820 462 

E-mail algemeen

post@kgcnijmegen.nl 

E-mail zorgcoördinatie

zorg@kgcnijmegen.nl

E-mail aanname

aanname@kgcnijmegen.nl

E-mail helpdesk

helpdesk@kgcnijmegen.nl

 

 

 

 

De Alliantie Voortgezet Onderwijs biedt met haar zeven scholen in de regio Nijmegen en Land van Maas en Waal een zo breed en pluriform mogelijk onderwijsaanbod voor het regulier voortgezet onderwijs.

Goed onderwijs is de drijfveer van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Dat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs centraal staat. Daarbij wil de Alliantie Voortgezet Onderwijs werken aan scholen, die zijn geworteld in hun omgeving en die - door zich te onderscheiden in hun aanbod - met elkaar zorg dragen voor een sluitend en goed bereikbaar onderwijsaanbod voor leerlingen en ouders.

Werken aan de toekomst betekent leerlingen opvoeden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en democratisch burgerschap, uitdagen tot creativiteit , eigen initiatief, zelfstandigheid en ontplooiing van talenten in een inspirerende, eigentijdse omgeving.

De Alliantie Voortgezet Onderwijs garandeert doorlopende leerlijnen . Een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs is cruciaal voor leerlingen.

 

Zorg voor de leerlingen is kenmerkend voor alle scholen, met veel aandacht voor schoolklimaat , pedagogische aanpak en veiligheid . Leerlingen komen het best tot hun recht als er aandacht is voor hun persoonlijk welbevinden. Terugdringen van tussentijdse uitval, onderwijs en zorg op maat en een bovenschoolse aanpak van risicoleerlingen zijn belangrijke elementen in die zorg.

Gerichtheid op samenwerking, betrokkenheid op leerlingen en ouders en helderheid in beleid en verantwoording kenmerken de houding van de Alliantie Voortgezet Onderwijs.

Scholen:

Citadel college

Het Citadel College is een nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Lent bij Nijmegen. In augustus 2007 is de school gestart met 77 brugklasleerlingen en ieder nieuw schooljaar komt er een nieuw 1e leerjaar bij. Het Citadel College is een brede scholengemeenschap waar alle leerwegen van het vmbo, havo en vwo aangeboden worden. De verwachting is dat de school op termijn uitgroeit tot ongeveer 1400 leerlingen. Op het Citadel College wordt door personeelsleden en leerlingen hard gewerkt aan hoogwaardig onderwijs, zijn we betrokken op elkaar, de ouders en onze omgeving.

 

Dominicus College

Voor alles een school voor leerlingen. De school wil leerlingen aanspreken op talent, belangstelling en ambitie. Zo goed mogelijk aansluiten bij wat leerlingen kunnen en willen. Op twee locaties krijgen circa 750 leerlingen onderwijs in havo, atheneum of gymnasium.

 

Maaswaal College

Een brede scholengemeenschap met vestigingen op twee locaties in Wijchen en Nijmegen. Het motto van de school is: "Samen maken wij school". De school telt ruim 1780 leerlingen. Aan hen wordt een veilige en vertrouwde omgeving geboden bij de stappen op weg naar de toekomst.

 

Mondial College

Centraal in het onderwijs van het Mondial College staat groei. Groei in kennis en vaardigheden én persoonlijke groei. De lindeboom in het logo symboliseert die groei. De school wil daarbij een vruchtbare bodem en leidraad zijn. In teams werken we toekomstgericht, enthousiast, actief en met elkaar aan het onderwijs.
Het Mondial College telt drie locaties die de volgende onderwijssoorten aanbieden: vmbo-t, havo en atheneum. Het Mondial College telt bijna 2080 leerlingen.

 

Pax Christi College

Deze school vormt een brede scholengemeenschap, van gymnasium tot en met vmbo. De school telt ongeveer 2170 leerlingen die zijn gehuisvest in twee vestigingen in Druten en een vestiging in Beneden-Leeuwen. De komende jaren wordt een sterke groei verwacht van het aantal leerlingen.

 

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Deze school vormt een brede scholengemeenschap, van gymnasium tot en met vmbo. De school telt ongeveer 2170 leerlingen die zijn gehuisvest in twee vestigingen in Druten en een vestiging in Beneden-Leeuwen. De komende jaren wordt een sterke groei verwacht van het aantal leerlingen.

 

Stedelijk scholengemeenschap Nijmegen

Hoofd, Hand en Hart (kennis, vaardigheden en attitude) straalt deze openbare Jenaplan voortgezet onderwijsschool uit naar leerlingen, ouders, personeel en andere belangstellenden. Met ongeveer 1370 leerlingen, verdeeld over een heterogene onderbouw en een bovenbouw met Vwo, Havo en Vmbo-t, is de SSgN een school die talentontwikkeling (LOOT-school), culturele ontwikkeling (cultuur expertschool), ontwikkeling van exacte vakken (speerpunt Beta), cognitieve ontwikkeling (verbredingsproject) en zorg voor de leerling hoog in het vaandel heeft staan.

Voortgezet onderwijs:

In Nederland is voortgezet onderwijs het onderwijsniveau dat volgt op het basisonderwijs en dat doorgaans gevolgd wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het voortgezet onderwijs bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs dan wel op een maatschappelijke positie - startkwalificatie.

vanuit het basisonderwijs

Om tot een goede school- en studiekeuze vanaf het basisonderwijs te komen wordt er in groep 8 vaak een Cito Eindtoets Basisonderwijs van de CITO afgenomen om het eventuele niveau van een leerling te kunnen bepalen. Ook geeft de basisschool een schooladvies.

In januari en februari houden veel scholen in het voortgezet onderwijs een open dag. Toekomstige scholieren kunnen dan kennismaken met de opleiding, school en de leraren.

Daarna kan een leerling zich in laten schrijven bij de school van zijn of haar keuze, waarna een definitieve aanname plaats vindt.

verschillende niveau´s voortgezet onderwijs

VMBO:

—  basisberoeps: cito score 510- 522

—  kader: cito score 523- 527

—  gemengd: cito score 527-532

—  theoretisch: cito score 533-538

HAVO: cito score 538-544

VWO:

—  atheneum 544-550

—  gymnasium 544-550

Hoe meld je je kind aan op het reguliere onderwijs en op het voortgezet onderwijs?

Voorgezetonderwijs:

Ouders zijn in principe vrij in de keuze voor een openbare of een bijzondere school voor voortgezet onderwijs. In de praktijk wordt de keuze alleen beperkt door het advies van de basisschool en de toelatingseisen voor de leerwegen in het VMBO en voor HAVO en VWO. Leerlingen moeten het onderwijs immers aankunnen. Een kind mag niet aan een opleiding beginnen waarvoor het geen positief advies heeft. Het kan bijvoorbeeld niet naar de HAVO wanneer het een VMBO-advies heeft. Een school mag een leerling ook niet voorwaardelijk toelaten.

 

Wanneer ouders hun kind bij een school inschrijven, moeten zij het sociaal-fiscaal nummer (sofi-nummer) van hun kind opgeven. Dit nummer ontvangen zij van de belastingdienst. Leerlingen zonder sofi-nummer krijgen via de school van de Informatie Beheer Groep een speciaal nummer, het zogenaamde onderwijsnummer. Als een leerling zo'n nummer heeft, moeten de ouders dat bij inschrijving aan de school vermelden.

 

Je haalt een inschrijfformulier op en die vul je in. Daarna bevindt er een proces plaats:

In principe beslist het bestuur van de school voor voortgezet onderwijs of een leerling wordt toegelaten. Toelating tot vmbo theoretisch, havo of vwo moet op basis van geschiktheidsonderzoek. Dat kan op verschillende manieren; een toelatingsexamen afleggen, proefklassen vormen of door een eindtoets. Een schoolbestuur kan ook een minimumscore eisen op de eindtoets van de basisschool. Soms laten scholen een psychologisch onderzoek uitvoeren, maar daarvoor moeten ze wel toestemming hebben van de ouders.

Een school mag een leerling dus weigeren. Maar soms mag dat ook niet. Zo mag een leerling altijd naar een openbare school voor vmbo als de directeur van de basisschool hem of haar daarvoor geschikt vindt. Het is namelijk niet verplicht om een aanvullend onderzoek te doen naar de geschiktheid voor het vmbo. Bijzondere scholen mogen leerlingen weigeren als de godsdienst of levensbeschouwing van de ouders niet past bij die van de school. Maar ze mogen leerlingen die eigenlijk openbaar onderwijs willen volgen weer niet weigeren als er binnen redelijke afstand van de woning van de leerling geen openbare school is.

Schoolbesturen zijn verplicht om schriftelijk aan ouders uit te leggen waarom hun kind geweigerd wordt. De ouders kunnen dan binnen zes weken, eveneens schriftelijk, bezwaar maken. Het schoolbestuur moet daarna binnen vier weken een nieuwe beslissing nemen, nadat de ouders en de leerling zijn gehoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb