Visies Regulier Onderwijs

Openbaar basisonderwijs

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.
Niet apart, maar samen.

 Katholiek basisonderwijs

 Een katholieke school is een door de Katholieke Kerk erkende school met doelstellingen die zij omschrijft in een christelijk opvoedings- en vormingsproject.In Nederland wordt het katholiek onderwijs geregeld door het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO)in dit reglement wordt ook de bevoegdheid van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) geregeld.

Protestants basisonderwijs

Dit betekent dat de Bijbel de bron vormt van waaruit geput wordt voor de vormgeving van het protestants christelijk onderwijs en voor de omgang met elkaar binnen de stichting. De kinderen worden vertrouwd gemaakt met de Bijbelse verhalen en met een leefhouding waarin liefde en respect voor God, jezelf, elkaar en de omgeving een belangrijke plaats innemen.

Dalton onderwijs

Het Dalton onderwijs is in begin van deze eeuw gestart door Helen Parkhurst. Zij ontwikkelde in het Amerikaanse plaatsje Dalton een onderwijsvorm, die vooral gericht was op zelfstandig leren en samenwerken van kinderen. Bij dalton scholen staat drie kernbegrippen centraal:

-          Vrijheid/verantwoordelijkheid: we willen kinderen leren zelfstandig om te gaan met verantwoordelijkheden en leren om keuzes te maken

-          Zelfstandigheid: Met zelfstandigheid bedoelen we dat kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen plannen en activiteiten

-          Samenwerken: in de huidige maatschappij is het belangrijk om samen te kunnen werken. Wij willen kinderen leren rekening te houden met elkaar, met de inbreng van en behoeften van een ander.

Ervaringsgericht onderwijs

Ervaringsgericht onderwijs is een onderwijsconcept dat ontwikkeld is door prof. Ferre laevers in Leuven. Ervaringsgericht onderwijs richt zich op het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen. Kinderen die met plezier naar school gaan en vaak betrokken werken, maken een goede ontwikkeling door. Ervaringsgericht onderwijs is meer dan een onderwijstheorie. Waar sommige scholen vooral uitgaan van vooraf vastgestelde onderwijsprogramma’s of van producten (testgegevens, zoals de Cito-toets), richt het ervaringsgericht onderwijs zich op het proces dat zich afspeelt in kinderen, in de groep.

Freinet onderwijs

Freinet onderwijs is opgezet door de Franse pedagoog Célestin Freinet. De belangrijkste visie achter deze onderwijs soort is dat het onderwijs niet plaats vindt aan de hand van vaste methodes, maar vertrekt vanuit de ervaringen en belevingen van de kinderen. de Freinetonderwijs gaat uit van de volgende principes:

  • Het onderwijs wordt opgebouwd op basis van datgene wat leeft bij de leerlingen. De kinderen hebben de wens zaken uit te zoeken, tonen initiatieven en laten die in de groep horen; gezamenlijk wordt daar onder begeleiding van de leerkracht een plan op gemaakt.
  • Het leerplan is gebaseerd op iets dat zinvol is om uit te zoeken. De kinderen zoeken niets voor niets uit. Zo zijn ook zaken die nodig zijn maar niet een einddoel vormen - zoals kunnen schrijven, kunnen spellen en een atlas kunnen hanteren - zinvol binnen de weg naar het doel. Het verhaal moet immers in de krant; de brief aan de burgemeester moet er goed uitzien en ik moet wel weten hoe ik moet fietsen.
  • Het leren gebeurt tastenderwijs. Door handelend te onderzoeken, zonder in de eerste plaats uitgelegd te krijgen hoe iets werkt, verwerft het kind echt inzicht.
  • Opvoeding tot democratie. Kinderen leren om samen op democratische basis hun groep/klas school te organiseren. Ze worden daardoor goed voorbereid op een democratische samenleving.

Jenaplan onderwijs

De grondlegger van het Jenaplanonderwijs is de Duitse pedagoog Peter Petersen.

Kenmerkend voor het jenaplanconcept is, dat het geen gesloten of dogmatische onderwijsmodel is, maar een open en interpreteerbaar streefmodel. In de praktijk zijn de meest opvallende kenmerken van het Jenaplansysteem dat meerdere leerjaren gemengd worden in een klas, die vervolgens weer in verschillende klassen wordt gesplitst. Daarnaast is zelfstandigheid belangrijk in het Jenaplan-onderwijs, in combinatie met het werken in- en presteren als groep. In het Jenaplanonderwijs staan kringen, viering, werken en spelen centraal.

Montessori onderwijs

De grondlegger van het Montessori onderwijs is Maria Montessori. Ze wilde de kinderen vrijheid geven omdat ze ervan overtuigd was dat kinderen zichzelf het best konden ontwikkelen als ze maar in een voorbereide omgeving werden opgevoed, door adequaat opgeleide begeleiders in een groep met verticale leeftijdsstructuur. Kinderen mogen zelf een keuze maken uit de leermiddelen waardoor ze omringd worden keuzevrijheid. En ze mogen daarmee zo lang werken als ze willen (tempovrijheid).
Ze zijn zelf de maat voor wat ze presteren: iedereen doet datgene wat hij kan zo goed mogelijk naar eigen vermogen (niveauvrijheid). In de groep mogen kinderen zelf het materiaal uit de vaste plaats in de kast gaan halen en het er na gebruik weer in terug zetten (bewegingsvrijheid).                                                           

Thuisonderwijs

Thuisonderwijs houdt in dat kinderen niet dagelijks naar school gaan om onderwijs te volgen maar dit onderwijs thuis aangeboden krijgen van hun eigen ouders of verzorgers. De redenen voor thuisonderwijs kunnen behoorlijk uiteenlopen. Sommige ouders kiezen voor thuisonderwijs om hun religie of levensbeschouwing. Andere ouders zijn aanhangers van een bepaalde opvoedvisie die niet tot uiting komt op een bepaalde basisschool. Het kan ook zijn dat ouders besluiten om hun kinderen thuis les te geven omdat ze en sterke band met hun kind(eren) willen opbouwen. In Nederland is thuisonderwijs niet toegestaan op grond van de Nederlandse leerplicht en onderwijswetten maar in landen als Amerika en Engeland wordt thuisonderwijs wel toegestaan

Vrije scholen

De grondlegger van het vrijeschool onderwijs is Rudolf Steiner, hij gaat uit van de intrinsieke ontwikkeling van het kind. Er is volgens hem een diep van binnenuit komende ‘’zielekracht’’ die het kind zijn of haar eigen en unieke ontwikkeling doet doormaken. ‘’vrij’’ onderwijs slaat op de pedagogische visie in vrijheid kunnen realiseren en ontlenen aan wat bij de kinderen aan vragen wordt waargenomen. Centraal staat de persoonlijke ontwikkelingsweg van elk individueel kind. De ontplooiing van zijn sociale, kunstzinnige en ambachtelijke vermogens is daarin even belangrijk als de ontwikkeling van zijn intellectuele vermogen. Het leerplan is zo opgebouwd dat alle vakken in hun onderlinge samenhang de ontwikkeling stimuleren. Intellectueel, creatief, ambachtelijk en sociaal wordt het kind uitgedaagd om zijn persoonlijkheid te ontplooiing. Leerstof ik daarbij altijd middel en ontwikkeling het doel.