Lijn 5 Nové

Lijn5 brengt kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben een halte verder in hun leven. Bij onze instellingen kunnen jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking rekenen op een goede aansluiting. Met andere woorden: precies op dié hulp en ondersteuning die nodig is om verder te komen. Instappen wanneer dat nodig is, uitstappen wanneer dat kan.
Instappen kan vaak dichtbij huis. Lijn5 is een landelijke organisatie, werkzaam in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Onze instelling heeft een jarenlange expertise in jeugdzorg, zowel voor licht verstandelijk gehandicapte (LVG) kinderen en jongeren als voor alle anderen. We zetten honderden professionals in, die thuis zijn in diverse sectoren van de jeugdzorg.
Lijn5 biedt zorg en behandeling bij gedragsproblemen of bij problemen in de sociale ontwikkeling. Dagelijks zetten wij ons in om het leven van kinderen en jongeren weer ‘op de rails’ te krijgen. Dat doen we door hen het vertrouwen in hun eigen kunnen terug te geven. We laten ze ontdekken waar ze goed in zijn. We helpen ze hun mogelijkheden te benutten. We moedigen ze aan om verder te komen. Lijn5 brengt ze naar een nieuwe kans, een nieuw begin.

Missie
Bouwen met passie aan zorg en behandeling die past.’ Zo luidt onze missie. Dat is een korte en krachtige verwoording van waar we voor staan: het bieden van jeugdhulpverlening die aansluit op de vraag.
Dat ’bouwen’ klinkt eenvoudiger dan het is, want we moeten over bestaande muurtjes heenkijken. In Nederland kent de hulp- en zorgverlening aan kinderen en jongeren verschillende sectoren, die elk een eigen expertise en werkterrein hebben. Bovendien wordt de zorg en hulp via verschillende geldstromen gefinancierd. Lijn5 maakt zich sterk voor het bieden van hulp die sectorale, regionale en financiële grenzen overbrugt.
Passie hoort bij ons werk. Jeugdzorg en jeugdhulpverlening vergen inzet, betrokkenheid en deskundigheid. Onze professionals zetten zich met de volle 100 procent in om ervoor te zorgen onze jongeren de draad weer op kunnen pakken.  
Onder passende zorg en behandeling verstaan wij: datgene wat een kind of jongere nodig heeft om weer te durven vertrouwen op eigen kracht en kunnen. Niet meer en zeker ook niet minder! We versterken waar een kind of jongere al goed in is en gaan samen aan de slag met wat het nog moet en kan leren. Bij Lijn5 stappen jongeren in als het nodig is en weer uit zodra dit kan.
Visie
Lijn5 wil zorg en hulp verlenen die goed aansluit op de vraag, en die dichtbij huis wordt aangeboden. Daartoe hebben vijf gerenommeerde instellingen met een jarenlange expertise in jeugdzorg de krachten gebundeld.
Door samen te werken en van elkaars kennis en kwaliteiten gebruik te maken, kunnen we jongeren beter ondersteunen. En staan we sterker om elk kind de juiste zorg te kunnen bieden, ongeacht provinciale, sectorale en financiële grenzen. Onze insteek: binnen onze mogelijkheden zo snel mogelijk hulp bieden. Tegelijkertijd helpen we ouders/verzorgers de juiste weg te bewandelen in het woud van regelgeving. En helpen we zoeken naar een passende financiering. Zodat kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, dat ook kunnen krijgen.
Lijn5 wil klaar staan voor elk kind, elke jongere in de knel. Zij krijgen de begeleiding en ondersteuning die nodig is om verder te komen. Zorgvraag en –aanbod worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Samen met de hulp/zorg-verlener werken onze jongeren aan het vergroten van de eigen mogelijkheden, aan het versterken van het zelfvertrouwen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Lijn5 biedt niet meer en ook niet minder zorg of hulp dan nodig is. Zodat elk kind dat bij ons instapt, leert hoe het straks zoveel mogelijk op eigen kracht weer verder kan gaan. Kortom: instappen wanneer dat nodig is en weer uitstappen zo gauw dat kan. Samen met verwijzers, ouders en omgeving bepalen we de juiste route voor het zorg-/hulpverleningstraject.
Werkwijze
Het aanbod en de werkwijze van Lijn5 heeft als kenmerk: zorg en behandeling aanbieden dichtbij huis, niet meer of minder ondersteuning bieden dan nodig is en goede aansluiting op de hulpvraag. Onze belangrijkste uitgangspunten zijn: Helder vertrekpunt, helder eindpunt
Goed onderzoeken wat er nodig is: daarmee start elk traject in Lijn5. Elk kind, elke situatie is weer anders en daarom is het zaak dat we eerst de situatie goed in kaart brengen en een zorgvuldige diagnose stellen. Wat is er precies aan de hand? Hoe gaat het thuis, hoe gaat het op school? Wat vinden de ouders van de situatie, wat vindt het kind/de jongere zelf? Waar nodig of wenselijk spreken we met andere betrokkenen en deskundigen. Pas als de hulpvraag duidelijk is geformuleerd en we weten waar we heen willen, gaan we samen op weg. Met goede afspraken over de gewenste ‘bestemming’. Zodat de hulp of begeleiding weer kan stoppen zodra het kind/ de jongere daar klaar voor is.
Samen op weg: ouders, omgeving en andere professionals
In Lijn5 werken we zoveel mogelijk samen: met de ouders, de gezinsvoogd en met andere betrokken instellingen. Maar ook binnen ons eigen interdisciplinaire team. Samen maken we de ‘puzzel’ compleet. Met als gezamenlijk doel: het best mogelijke voor elkaar te krijgen voor het kind/de jongere. Met elkaar gaan we op weg naar een nieuw begin.
Inzet van deskundige en betrokken medewerkers
Elk kind, elke jongere zo goed mogelijk op weg te helpen naar volwassenheid: daar komt heel wat bij kijken. Een vertrouwensband opbouwen, de motivatie tot verbetering aanwakkeren, met grote volhardendheid en inventiviteit oplossingen realiseren en resultaten bewerkstelligen. Daar zetten de medewerkers van Lijn5 elke dag weer hun deskundigheid en betrokkenheid voor in!
Al onze behandelaars, begeleiders en therapeuten werken volgens nauwkeurig vastgelegde protocollen en richtlijnen, en zijn gebonden aan de gedragscodes van hun beroep. Hierdoor kunnen we de kwaliteit en zorgvuldigheid van ons werk borgen.
Oog voor kwaliteit en innovatie
Leveren de methodieken die we gebruiken inderdaad de gewenste resultaten? En sluiten onze werkwijze en organisatie nog steeds goed aan op de actuele situatie? Lijn5 houdt de vinger aan de eigen pols. Met behulp van periodieke evaluaties en kwaliteitssystemen werken wij voortdurend aan innovatie en verbetering.

Maak jouw eigen website met JouwWeb