Missie van drie grote reguliere voorgezet onderwijs

Citadel College

Missie

Jonge mensen opleiden én begeleiden naar volwassenheid. Dat is de belangrijkste taak van het Canisius College. Alles draait er om de leerling, en dus ook om úw kind! Modern en effectief onderwijs, persoonlijke vorming en een uitgebreide leerlingenzorg staan centraal in onze benadering. Op onze school vindt u onderwijs op maat. De wensen en behoeften van leerlingen en ouders vormen daarbij het uitgangspunt, terwijl het streven naar zelfstandigheid – in denken en doen – voorop staat.

 

Het team bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de maatschappelijk werker, de pedagogisch medewerker, de schoolarts en/of de sociaalverpleegkundige, een medewerker van bureau Jeugdzorg en de contactpersoon van de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente Nijmegen.
Van de leerlingen die hier, met toestemming van ouders, naar voren komen, wordt de problematiek te groot geacht door de leden van het interne zorg-advies-team, waardoor de externe deskundigen gevraagd wordt om mee te denken over de problematiek. Ook kan het zo zijn dat een bepaalde situatie ervoor zorgt dat een leerling ad hoc hulp nodig heeft. Ook deze leerling kan tijdens de zorg-advies-teambijeenkomst worden ingebracht.

Ook werken ze samen met GGD en BJZ

 

Karel de grote college

Visie

Aan ons vrijeschoolonderwijs ligt een spirituele visie op de menselijke ontwikkeling ten grondslag. Deze ontwikkeling stopt niet bij het afronden van het onderwijs, al wordt daar wel de basis gelegd voor ‘een leven lang leren’.
2. Het is essentieel èn kenmerkend dat ons vrijeschoolonderwijs en de onderwijsgevenden zich voortdurend ontwikkelen, in wetenschappelijke, spirituele en kunstzinnige betekenis. Iemand iets leren betekent, dat je jezelf lerend opstelt.
3. De ontwikkeling van opgroeiende mensen verloopt volgens min of meer universele lijnen of leeftijdsfasen. Dit inzicht èn de vermogens van de leerling geven vorm en inhoud aan het onderwijs.
4. Onderwijs is niet alleen een onderwijskundig-didactisch systeem, maar ook een gebied van de opvoedkunde. Deze opvoedkunde is echter evenzeer een opvoedkunst; de kunstzinnigheid daarvan kan in alle (school)vakken en in de dagelijkse ontmoeting met de leerlingen beoefend worden.
5. Onderwijs vindt plaats in een omgeving, die open staat naar de samenleving en die voor alle deelnemers aan de onderwijsgemeenschap veilig is, in de ruimste zin van het woord. Dat vereist een klimaat van wederzijdse aandacht en waardering van ieders kwaliteiten en tekortkomingen.

 

Missie

Wij willen dat onze visie concreet en praktisch vorm gegeven wordt in ons onderwijs.
2. Wij willen dat onze leerlingen een toenemend helder en veelomvattend beeld krijgen van hun eigenheid, hun voornemens en hun kwaliteiten.
3. Wij willen onze leerlingen primair als ‘gehele mensen’ aanspreken: op hun denken, hun gevoel en hun wil. De bijbehorende ‘ideale’ onderwijsinhoud laat zich samenstellen uit wetenschap, spiritualiteit en kunst; uit cognitieve, emotionele en sociale elementen. Dit betekent, dat ons onderwijs niet alléén voorbereidt op een examen.
4. Wij willen dat onze leerlingen zich vanuit het schoolklimaat voldoende kunnen toerusten om kennis, vaardigheden en competenties op te doen, waarmee zij zich een bij hen passende, zelfbewuste en verantwoordelijke plaats in de samenleving kunnen verwerven. Daarbij zijn ‘zelfstandigheid’ en ‘sociale verantwoordelijkheid’ belangrijke speerpunten.
5. Wij willen onze leerlingen aanmoedigen tot een genuanceerd oordeelsvermogen, op basis waarvan zij tot innerlijk vrij en zelfstandig handelen kunnen geraken.
6. Wij willen ons onderwijs ondersteunen met een personeelsbeleid, dat enerzijds aandacht besteedt aan persoonlijke ontwikkelingswensen, die in relatie staan tot onze visie en die onze opvoedkunst bevorderen, en anderzijds aan een werkomgeving, waarin individuele impulsen en gemeenschapsvorming tot ontplooiing kunnen komen.

 

Maaswaal college

Visie

De visie (kernopdracht en maatschappelijke opdracht) vormt de basis van ons onderwijs, van het handelen en van datgene wat de school wil uitdragen. De visie is tot stand gekomen in samenspraak met medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen bij het Maaswaal College (gemeente, basisonderwijs, bedrijven). Het is de basis voor het schoolplan en de locatiebeleidsplannen en vertrekpunt van ons handelen.

De Alliantie Voortgezet Onderwijs biedt met haar zeven scholen in de regio Nijmegen en Land van Maas en Waal een zo breed en pluriform mogelijk onderwijsaanbod voor het regulier voortgezet onderwijs.

Goed onderwijs is de drijfveer van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Dat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs centraal staat. Daarbij wil de Alliantie Voortgezet Onderwijs werken aan scholen, die zijn geworteld in hun omgeving en die - door zich te onderscheiden in hun aanbod - met elkaar zorg dragen voor een sluitend en goed bereikbaar onderwijsaanbod voor leerlingen en ouders.

Werken aan de toekomst betekent leerlingen opvoeden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en democratisch burgerschap, uitdagen tot creativiteit , eigen initiatief, zelfstandigheid en ontplooiing van talenten in een inspirerende, eigentijdse omgeving.

De Alliantie Voortgezet Onderwijs garandeert doorlopende leerlijnen . Een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs is cruciaal voor leerlingen.

 

Zorg voor de leerlingen is kenmerkend voor alle scholen, met veel aandacht voor schoolklimaat , pedagogische aanpak en veiligheid . Leerlingen komen het best tot hun recht als er aandacht is voor hun persoonlijk welbevinden. Terugdringen van tussentijdse uitval, onderwijs en zorg op maat en een bovenschoolse aanpak van risicoleerlingen zijn belangrijke elementen in die zorg.

Gerichtheid op samenwerking, betrokkenheid op leerlingen en ouders en helderheid in beleid en verantwoording kenmerken de houding van de Alliantie Voortgezet Onderwij

 

Scholen:

Citadel College 

 


Het Citadel College is een nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Lent bij Nijmegen. In augustus 2007 is de school gestart met 77 brugklasleerlingen en ieder nieuw schooljaar komt er een nieuw 1e leerjaar bij. Het Citadel College is een brede scholengemeenschap waar alle leerwegen van het vmbo, havo en vwo aangeboden worden. De verwachting is dat de school op termijn uitgroeit tot ongeveer 1400 leerlingen. Op het Citadel College wordt door personeelsleden en leerlingen hard gewerkt aan hoogwaardig onderwijs, zijn we betrokken op elkaar, de ouders en onze omgeving.

Dominicus College

 


Voor alles een school voor leerlingen. De school wil leerlingen aanspreken op talent, belangstelling en ambitie. Zo goed mogelijk aansluiten bij wat leerlingen kunnen en willen. Op twee locaties krijgen circa 750 leerlingen onderwijs in havo, atheneum of gymnasium

Maaswaal College

 


Een brede scholengemeenschap met vestigingen op twee locaties in Wijchen en Nijmegen. Het motto van de school is: "Samen maken wij school". De school telt ruim 1780 leerlingen. Aan hen wordt een veilige en vertrouwde omgeving geboden bij de stappen op weg naar de toekomst.

Mondial College

 


Centraal in het onderwijs van het Mondial College staat groei. Groei in kennis en vaardigheden én persoonlijke groei. De lindeboom in het logo symboliseert die groei. De school wil daarbij een vruchtbare bodem en leidraad zijn. In teams werken we toekomstgericht, enthousiast, actief en met elkaar aan het onderwijs.
Het Mondial College telt drie locaties die de volgende onderwijssoorten aanbieden: vmbo-t, havo en atheneum. Het Mondial College telt bijna 2080 leerlingen.

 

Pax Christi College

 


Deze school vormt een brede scholengemeenschap, van gymnasium tot en met vmbo. De school telt ongeveer 2170 leerlingen die zijn gehuisvest in twee vestigingen in Druten en een vestiging in Beneden-Leeuwen. De komende jaren wordt een sterke groei verwacht van het aantal leerlingen.

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 


Met ruim 1380 leerlingen is het Stedelijk Gymnasium Nijmegen een van de grootste zelfstandige gymnasia van Nederland. In hartje Nijmegen, vlak bij de vroegste Romeinse resten, krijgen leerlingen onderwijs in het teken van "kennis, ontplooiing, vriendschap".
Kernelementen zijn: een open klimaat, een evenwichtige opbouw van kennis en vaardigheden en een zo breed mogelijk onderwijsaanbod.

 

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

 


Hoofd, Hand en Hart (kennis, vaardigheden en attitude) straalt deze openbare Jenaplan voortgezet onderwijsschool uit naar leerlingen, ouders, personeel en andere belangstellenden. Met ongeveer 1370 leerlingen, verdeeld over een heterogene onderbouw en een bovenbouw met Vwo, Havo en Vmbo-t, is de SSgN een school die talentontwikkeling (LOOT-school), culturele ontwikkeling (cultuur expertschool), ontwikkeling van exacte vakken (speerpunt Beta), cognitieve ontwikkeling (verbredingsproject) en zorg voor de leerling hoog in het vaandel heeft staan.

 

De volgende scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband:

 

 

Schoolnaam

Website

Canisius College Nijmegen

www.canisiuscollege.nl

Citadel College Nijmegen-Lent

www.citadelcollege.nl

Dominicus College Nijmegen

www.dominicuscollege.nl

Elzendaalcollege Gennep / Boxmeer

www.elzendaalcollege.nl

Kandinsky College Nijmegen

www.kandinskycollege.nl

Karel de Grote College

www.kgcnijmegen.nl

Helicon VMBO Groen Nijmegen

www.helicon.nl

Maaswaal College Wijchen

www.maaswaalcollege.nl

Merlet College Cuijk / Grave / Mill

www.merletcollege.nl

Metameer Stevensbeek / Boxmeer

www.metameer.nl

Mondial College Nijmegen

www.mondialcollege.nl 

Montessori College Nijmegen / Groesbeek

www.montessoricollege.nl

Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (NSG)

www.groenewoud.nl

Notre Dame des Anges

www.notredame.nl

Pax Christi College Druten

www.paxchristicollege.nl

Praktijkschool Nijmegen / Wijchen / Boxmeer

www.stichtingpro.nl

Sint Jorisschool Nijmegen

www.stjorisschool.nl

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN)

www.ssgn.nl

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

www.stedelijkgymnijmegen.nl

 

 

   
 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb