ALGEMENE INFORMATIE BUREAU JEUGDZORG GELDERLAND

Wat is jeugdzorg?

Iedere jeugdige heeft het recht uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is er hulp nodig voor de jeugdige, soms ook voor het hele gezin. Al die soorten hulp bij elkaar noemen we 'jeugdzorg'. Bureau Jeugdzorg Gelderland is de toegang tot alle jeugdzorg in de provincie Gelderland. Wij zijn er voor jeugdigen die zelf om hulp vragen. Maar ook voor jeugdigen die beschermd moeten worden, omdat zij niet op een veilige manier kunnen opgroeien. Bureau Jeugdzorg Gelderland is er in de eerste plaats voor jeugdigen met ernstige problemen op het gebied van opgroeien en opvoeden. Jeugdigen met minder ernstige problemen kunnen meestal in hun eigen woonplaats geholpen worden, door bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk.

 

1. Doelgroep

Jeugdzorg is voor jeugdigen tot 18 jaar* met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en die niet te helpen zijn via de algemene voorzieningen zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg of het maatschappelijk werk. De jeugdzorg is er ook voor hun ouders of opvoeders.

Daarbij past een kanttekening: hulp komt niet zonder meer, er wordt ook gekeken wat het gezin en de omgeving zelf aan het probleem kan oplossen. Zo kan een relatief klein probleem gezinnen met weinig draagkracht ernstig ontregelen. Andere gezinnen met meer draagkracht kunnen, met hulp van de omgeving, ernstige problemen juist goed het hoofd bieden. Kortom, bij de beoordeling of jeugdzorg noodzakelijk is, kijkt het bureau jeugdzorg goed naar wat het gezin en de omgeving aan kan.

* Jeugdzorg aan oudere jongeren (tot 23 jaar) is mogelijk wanneer het bureau jeugdzorg het noodzakelijk vindt om de hulp bij opgroei- en opvoedproblemen voort te zetten.


2. Doel

Bureau jeugdzorg zorgt ervoor dat jeugdigen en hun ouders hulp krijgen als zij ernstige problemen hebben rond opgroeien en opvoeden en wij beschermen jeugdigen als hun ontwikkeling of groei naar volwassenheid wordt bedreigd. Daarnaast zetten ze zich in om ernstige problemen in opvoedingssituaties te voorkomen.

 

 3. Visie

Nederland heeft het verdrag inzake de Rechten van het Kind ondertekend; wij zijn gebonden aan alle verplichtingen die voortvloeien uit dit verdrag, zoals het zorgen voor en beschermen van kinderen. Voor Bureau Jeugdzorg Gelderland zijn de rechten van het kind leidend in de hulpverlening.

Bij het tot stand komen van onze visie zijn vijf rechten van het kind beschreven die onderling samenhangen. Centraal daarbij staat het belang van het kind. Hieraan mag nooit afbreuk worden gedaan.

Deze visie biedt houvast bij het stoppen van kindermishandeling, het beschermen van kinderen, het op gang brengen van hulp waar dat nodig is, en het bieden van een luisterend oor, voor alle kinderen in Gelderland.

De visie van Bureau Jeugdzorg Gelderland, neergelegd in vijf rechten:

1.Ieder kind heeft het recht op te groeien in een veilige leefomgeving 

2.Ieder kind heeft het recht op te groeien bij zijn eigen ouder(s)

3.Ieder kind heeft er recht op dat de affectieve band met zijn ouder(s) wordt erkend en kan worden onderhouden

4.Ieder kind heeft er recht op dat zijn ontwikkeling vanuit de samenleving wordt ondersteund

5.Ieder kind heeft recht op de zorg die het beste bij hem past

 

4.werkwijze

Bureau jeugdzorg als toegang tot de jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg Gelderland biedt zelf hulp aan jeugdigen, maar zoekt veel vaker de beste hulp voor een jeugdige en zorgt dan dat de jeugdige die hulp zo snel mogelijk krijgt. Soms moet een jeugdige langer wachten op die hulp dan eigenlijk goed is. Bureau Jeugdzorg Gelderland doet er daarom alles aan om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden of deze weg te werken, want het belang van de jeugdige staat altijd voorop!

Kerntaak bureau jeugdzorg: indicatiestelling

Het belangrijkste werk van het bureau jeugdzorg is het beoordelen van het verzoek om

hulp en de juiste zorg vaststellen. Het beoordelen van de vraag van een cliënt staat dus

los van het feitelijke aanbod aan jeugdzorg. Daardoor kan de indicatiestelling onafhankelijk

plaatsvinden. Het bureau jeugdzorg bekijkt óf de cliënt zorg nodig heeft en zo ja welke. Dit leidt in het

laatste geval tot een indicatiebesluit, een formeel besluit dat er hulp nodig is. Bij de indicatie

kijkt het bureau jeugdzorg ook altijd of gezinscoaching nodig is. Het bureau verleent in principe zelf geen hulp, tenzij de hulp van een lokale voorziening nodig is, maar het klantvriendelijker is dat het bureau jeugdzorg die zelf verleent. In die gevallen mag het bureau jeugdzorg binnen maximaal zes maanden gemiddeld vijf gesprekken met de cliënt voeren. Deze gesprekken worden gevoerd op basis van artikel 10 van de wet: ‘het verlenen van jeugdzorg waarop geen aanspraak bestaat’ (derde lid onder b). Het bureau jeugdzorg kan voor verschillende vormen van jeugdzorg indiceren. Het bureau moeten daarom over verschillende disciplines beschikken om te kunnen indiceren voor al deze vormen van jeugdzorg. Niet alle ouders of jeugdigen komen bij problemen zelf naar het bureau jeugdzorg.

Wanneer bijvoorbeeld een onderwijzer of een wijkagent ziet dat een jeugdige in ernstige

moeilijkheden dreigt te komen, dan zal bureau jeugdzorg de ouders toch proberen te

motiveren om hulp aan te nemen. Gaan de ouders of de jeugdige niet of onvoldoende

mee in deze hulp, dan kan een kinderbeschermingsmaatregel overwogen worden. Het

bureau jeugdzorg is in zo’n situatie verplicht de Raad voor de Kinderbescherming in te

schakelen. Die doet dan een nader onderzoek en kan de kinderrechter zo nodig om een

kinderbeschermingsmaatregel vragen.

  

5. Doorverwijzing

De plaats van het bureau jeugdzorg in de keten

De zorg voor jeugdigen is op te vatten als een keten die bestaat uit verschillende schakels.

Ouders zijn zelf als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding. Ze krijgen steun van algemene voorzieningen – zoals scholen en consultatiebureaus – om hun kinderen in zo goed

mogelijke omstandigheden op te laten groeien. Wanneer toch ernstige problemen ontstaan,

kan bureau jeugdzorg om hulp gevraagd worden. Het bureau beoordeelt het verzoek en beslist of jeugdzorg nodig is (indiceren). Het bureau jeugdzorg stelt de indicatie voor:

• Zorg gefinancierd door provincies (voorheen ‘jeugdhulpverlening’)

• Jeugd geestelijke gezondheidszorg

• Civiele plaatsingen in justitiële jeugdinrichtingen

• En op termijn zorg voor licht gehandicapte jeugdigen

Deze jeugdzorg wordt vervolgens uitgevoerd door een zorgaanbieder.

   

Keten van de jeugdzorg

De zorgaanbieders in Gelderland zijn verdeeld in drie regio's, te weten:
Noord              Pactum, Lijn 5, CWZWG
Midden            Lindenhout, LSG Rentray, Joozt, Trajectum
Zuid                 Entréa

Het hulpaanbod bestaat uit:

Vrijwillige jeugdhulpverlening, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, het Advies & Meldpunt Kindermishandeling, het team Spoedeisende zorg en de Kindertelefoon maken deel uit van Bureau Jeugdzorg Gelderland

 

Het Organigram.

 

6. Zorgbekostiging

Sinds de invoering van de Wet op de Jeugdzorg op 1 januari 2005 vallen de Bureaus jeugdzorg in Nederland onder verantwoordelijkheid van de Provincie. De provincie Gelderland is daarmee tevens de financier van Bureau Jeugdzorg Gelderland. Er worden afspraken gemaakt over de prestaties die Bureau Jeugdzorg Gelderland moet leveren. Bureau Jeugdzorg Gelderland en de provincie Gelderland staan voor hetzelfde belang: het bieden van zorg aan jeugdigen in Gelderland. Gezamenlijk wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het wegwerken van de wachtlijsten, het verkorten van de doorlooptijden en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan jeugdigen.

Dit brede scala van gespecialiseerde hulp wordt vanuit verschillende wettelijke kaders

betaald, dus niet alleen vanuit Wet op de jeugdzorg. Jeugdzorg omvat immers:

• Provinciaal gefinancierde zorg - voorheen ‘jeugdhulpverlening’ (Wet op de jeugdzorg)

• Jeugd geestelijke gezondheidszorg (AWBZ)

• Zorg voor licht gehandicapte jeugdigen (AWBZ)

• Civiele plaatsingen in justitiële jeugdinrichtingen (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

 

7. Samenwerkingspartners

De algemene samenwerking in de keten

De volgende partijen zijn verantwoordelijk voor de schakels in de keten:

Gemeenten

De gemeenten hebben de preventieve en signalerende rol. Zij moeten met hulp van de

algemene voorzieningen ernstige opgroei- en opvoedproblemen zo veel mogelijk voorkomen

en anders de problemen tijdig signaleren. Gemeenten voeren de regie op het lokale jeugdbeleid, alhoewel zij niet altijd verantwoordelijk zijn voor de algemene voorzieningen.

De provincies en grootstedelijke regio’s

De provincies en grootstedelijke regio’s zijn verantwoordelijk voor het bureau jeugdzorg en

de zorg waarop aanspraak bestaat op grond van de Wet op de jeugdzorg. Zij ontvangen

hiervoor het noodzakelijke geld van het Rijk, in de vorm van twee doeluitkeringen: één

voor het zorgaanbod (de hulp) en één voor het bureau jeugdzorg. Aan de doeluitkering van

het bureau jeugdzorg voegt de minister van Justitie de middelen voor de uitvoering van

de jeugdbescherming en de jeugdreclassering toe. De zorgverzekeraars doen dat voor

de indicatiestelling voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg.

De zorgverzekeraars

De jeugd geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte

jeugdigen worden betaald uit de AWBZ. Voor deze vormen van zorg zijn volgens de AWBZ

niet de provincies maar de zorgverzekeraars verantwoordelijk.

De rijksoverheid

De rijksoverheid (in dit geval de ministeries van VWS en Justitie) is eindverantwoordelijk

voor het gehele stelsel van jeugdzorg. Het Rijk maakt de wetten en regels, de hoofdlijnen

van het beleid en stelt geld beschikbaar. Ook gaat het Rijk over het toezicht (zie hoofdstuk 4:

Toezicht en handhaving). Tot slot vallen de justitiële jeugdinrichtingen rechtstreeks onder

de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

regelt de taken en verantwoordelijkheden voor deze inrichtingen.

Bureau Jeugdzorg Gelderland is de toegangspoort tot alle jeugdzorg in Gelderland. Samenwerking met andere organisaties binnen de jeugdzorg is daarom van groot belang. Samen met bijvoorbeeld de organisaties die zorg aanbieden zijn afspraken gemaakt over het beperken van bureaucratie en het zo eenvoudig mogelijk maken van het werk voor alle partijen in de jeugdzorg. Voor alle organisaties in de jeugdzorg staat een belang voorop: het belang van de jeugdige.

 

De zorgaanbieders in Gelderland zijn verdeeld in drie regio's, te weten:
Noord              Pactum, Lijn 5, CWZWG

                        www.pactum.org
Midden            Lindenhout, LSG Rentray, Joozt, Trajectum

                        www.lindenhout.nl
Zuid                 Entréa
                       
www.entrea.nl

Overige websites
www.ln5.nl
www.cwzwg.nl
www.lsg-rentray.nl
www.trajectum.nl

8. Functie als HBO-pedagoog.

Observatiediagnostiek

Gezinscoach

Casemanager

Ambulante hulpverlener

Crisisopvang

 

Contact gegevens

Bureau Jeugdzorg Gelderland
Hoofdkantoor Velperweg 75
6824 HH Arnhem 

Telnr.: (026) 36 29 111
Fax nr: (026) 36 44 351
Site:
www.bjzgelderland.nl 

Bureau Jeugdzorg
Locatie Nijmegen
Graafseweg 104
Postbus 5116500 AM Nijmegen

Tel algemeen: (024) 32 87 400
Tel spoedeisende hulp: 0900 99 555 99
Tel kindertelefoon:  0800 0432 ( Voor mobiele bellers is dit: 0900-0132)
Fax Jeugdhulpverlening: (024) 32 40 053
Fax Jeugdbescherming: (024) 37 82 095

Bovenstaande informatie komt van de website: http://www.bjzgelderland.nl.