REC Vierland

 

Doelgroep: REC Vierland is een cluster 4 expertisecentrum voor speciaal onderwijs en extreme dienstverlening aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen.

Werkwijze:
Voordat een leerling kan worden aangemeld moet er een dossier samengesteld worden. In dit dossier moet een aantal verslagen zitten die aantonen dat de leerling recht heeft op een indicatie. De ouders zijn verantwoordelijk voor de aanvraag van de indicatie en de samenstelling van het dossier, maar hulp van de school is daarbij van groot belang. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van de intakefunctionaris van de cluster 4 school in kwestie, of de trajectbegeleiders van REC Vierland.

Als de ouders de ernst van de problematiek niet (willen) inzien, kan het bevoegd gezag van de school de aanvraag indienen. Het bevoegd gezag moet de ouders wel op de hoogte brengen van dit voornemen, en hen (vier weken) de tijd geven om daarop te reageren.

Leerlingen afkomstig uit een jeugdjustitiële inrichting krijgen een indicatie voor een jaar. Hiervoor hoeft alleen het bewijs van inschrijving/uitschrijving van die instelling aan de CvI te worden overlegd.

De Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) van REC Vierland bestudeert het dossier en stelt vast of de aanvraag van de ouders voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt. De CvI kent de leerling niet. Zij moet daarom volledig afgaan op de rapportages die in het dossier zitten. Die rapportages moeten dan ook tiptop in orde te zijn.

 

Het aanmeldingsformulier
Het aanmeldingsformulier moet door de ouders zijn ingevuld en ondertekend. De ouders beschrijven zelf de situatie. Het is belangrijk dat de ouders ook beschrijven hoe het gedrag thuis is en welke hulp ze daarbij hebben (gehad).

De indicatiecriteria
De voorwaarden om een positief besluit te kunnen nemen worden ‘indicatiecriteria’ genoemd. Dat zijn er vijf, en leerlingen moeten aan alle vijf voorwaarden voldoen om een cluster 4 indicatie te krijgen.

Criterium 1: is er sprake van een ernstige psychische stoornis dan wel een ontwikkelingspsychopathologie?
Er moet sprake zijn van een ernstige psychische stoornis of een ontwikkelingspsychopathologie. In een verslag (niet ouder dan twee jaar!) moet een psychiater of GZ-psycholoog verklaren dat er sprake is van een emotionele stoornis of een gedrags- of ontwikkelingsstoornis. E.e.a. moet vastgesteld zijn volgens de DSM-IV of ICD-10.

Criterium 2: is de stoornis integraal?
Het probleemgedrag doet zich niet alleen op school voor, maar ook thuis of in de vrije tijd. Dit kan blijken uit:
• de aard van de stoornis (bijvoorbeeld autisme) of
• de rapportage waarin de diagnose wordt gesteld of
• actuele behandeling dan wel hulpverlening gericht op dat gedrag of
• een specifiek onderzoeksverslag, bijvoorbeeld van een maatschappelijk werker

Criterium 3: is er sprake (geweest) van begeleiding of jeugdhulpverlening?
Er moet een rapport zijn over de hulpverlening of begeleiding die plaatsvindt, of heeft plaatsgevonden, in verband met het gedrag buiten de school (jeugd GGZ, jeugdhulpverlening, kinderpsychiatrische voorziening, jeugdbescherming).

Criterium 4: is er ten gevolge van het gedrag een onderwijsbelemmering?
Een beperking in de onderwijsparticipatie moet blijken uit twee in dit onderdeel bedoelde subonderdelen:
1. Leerachterstanden in het basisonderwijs en bij instroom in de eerste klas van het voortgezet onderwijs.
2. Ernstige tekortkomingen in verband met het gedrag op het gebied van het leer- en taakgedrag zoals werkhouding, taakgerichtheid, aandacht en motivatie;.
3. Ernstige problemen in de interactie met het onderwijsgevend personeel;
4. Ernstig storend gedrag ten aanzien van het onderwijsleerproces van medeleerlingen.
5. Extreem agressief gedrag of extreem impulsief gedrag.

Criterium 5: is er sprake van een ontoereikende zorgstructuur?
De school moet aantonen dat inspanningen gedurende minimaal een half jaar om het onderwijs aan te passen aan de handicap van de leerling onvoldoende effect hebben gehad.

In principe ontvangen ouders binnen 8 weken bericht of hun kind aan deze criteria voldoet.  

Ze hebben diensten voor scholen en voor leerlingen:
Scholen:

 • Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB)
  Wanneer een consultatie niet voldoende blijkt te zijn, is het mogelijk een preventief traject in te gaan.
  Dit houdt in dat een Ambulant Begeleider samen met school en ouders de probleemsituatie analyseert en
  komt tot gerichte, praktische advisering. Dit traject heeft als doel een indicatieaanvraag voor cluster 4
  overbodig te maken. – Individueel gericht.
 • Consultatie op school
  Een consultatie is een eenmalig bezoek aan de school, gericht op advies bij problematiek op schoolniveau.
  Middels een consultatie kan bijvoorbeeld de weg gewezen worden met betrekking tot plaatsings-, verwijzings-, indicatie- en beroepsprocedures. – Individueel gericht.
 • Coaching voor leerkrachten en docenten
  Coaching voor leerkrachten of docenten die ondersteuning vragen waar het gaat om gedragsproblemen
  van leerlingen, het klassenmanagement, interactie of didactiek. – Groeps- en individueel gericht.
 • School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
  SVIB is een methodiek waarin de leerkracht/docent, samen de ambulant begeleider de klassen bespreekt
  en analyseert. - Groepsgericht
 • Synchroon Coachen
  Synchroon Coachen is een aanvulling op de al bestaande SVIB methodiek, waarbij het mogelijk is om
  leerkrachten tijdens het onderwijsleerproces directe feedback te geven met behulp van een headset.
  - Individueel gericht
 • Begeleiding van intervisietrajecten
  Is er binnen de school sprake van handelingsverlegenheid ten aanzien van gedragsproblemen?
  Zij bespreken graag de manier waarop onderwijsgevenden komen tot een hogere kwaliteit van hun
  begeleiding en hoe zij kunnen leren.
  Het blijkt vaak mogelijk om middels intervisie de verborgen problematiek aan het licht te brengen en
  te komen tot handelingadviezen en alternatieven. Hun Ambulant Begeleiders zijn gespecialiseerd
   in het opzetten en begeleiden van intervisie.
  Ook kunnen zij gekoppeld aan de leervragen handelingsadviezen geven. – Individueel gericht
 
 
 
 
 

Voor leerlingen:

 • COGMED

Werkgeheugen is het vermogen om informatie voor een korte tijd in het geheugen te houden, zich te
concentreren op een taak en te onthouden wat de volgende taak is. Het is het actieve deel van ons
geheugen dat ons helpt om te functioneren in het dagelijks leven.
Werkgeheugen is belangrijk bij schoolvaardigheden, maar ook bij planning en organisatie.

Het doel van COGMED Werkgeheugentraining is om het werkgeheugen te trainen zodat meetbare
resultaten worden behaald op de volgende gebieden:

 • Verbeterde volgehouden aandacht
 • Verbeterde impulscontrole
 • Betere complexe redeneervaardigheden   - individueel gericht

 

 • Rots en Water
  Het Rots & Water-programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma met een meervoudige doelstelling en een breed pedagogisch perspectief waarbij de training van weerbaarheid een wezenlijke, natuurlijke functie vervult.
  Tijdens de training wordt er gewerkt aan zelfreflectie en zelfbeheersing om zo het zelfvertrouwen te vergroten. – Individueel gericht.
 • Opstap-training
  De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs vraagt een goede voorbereiding van onze leerlingen. Kwetsbare leerlingen worden in kleine groepen voorbereid op deze stap. Ze ontwikkelen een hulpmap die hen kan helpen de weg te vinden in de voor hen onbekende wereld van een grote, nieuwe school.- Individueel gericht.
 • School Video Interactie Begeleiding (SVIB) met leerlingen
  SVIB is een methodiek waarbij de leerling, samen met de in SVIB gespecialiseerde ambulant begeleider de klassenpraktijk aan de hand van korte video-opnames bespreekt en analyseert. Door middel van micro-analyse wordt bekeken hoe succesvolle interacties tot stand komen en hoe deze verder kunnen worden uitgebreid. Het is een methode die uitgaat van de ontwikkelingsmogelijkheden leerling(en), die competenties zichtbaar maakt en waarbij aan de hand van concreet materiaal de positieve punten verder worden uitgebouwd. – Individueel gericht
 • Synchroon Coachen met leerlingen
  Synchroon Coachen is een aanvulling op de al bestaande SVIB methodiek, waarbij het mogelijk is om leerlingen tijdens het onderwijsleerproces directe feedback te geven met behulp van een headset. – Individueel gericht.
 
 
 

 

Samenwerkingsverbanden met andere organisaties
De volgende scholen werken samen met REC Rivierenland:
Arnhemse Buitenschool: Arnhem
De Radar: Arnhem/Oosterbeek
SO4 De Windroos: Nijmegen
Tarcisiusschool: Nijmegen
Kristallis scholengroep: Nijmegen
Roelant-Berk en Beukschool: Ubbergen
Paedologische Instituutschool: Ubbergen
De Sterrenkijker: Oss
De Sonnewijser: Oss
De Brouwerij: Zetten