Leerling gebonden financiering

Een Leerling gebonden financiering, ook wel een 'rugzak' genoemd. Dit is een extra budget voor leerlingen met een handicap of beperking die op een school voor gewoon regulier onderwijs zitten.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet een kind worden 'geïndiceerd' bij het REC. Hierbij wordt bekeken of het kind er recht op heeft. Als de indicatie is toegekend kunnen ouders kiezen of ze hun kind naar een school voor speciaal onderwijs laten gaan of het kind met het extra budget uit de 'rugzak' aan het gewone reguliere onderwijs laten deelnemen. Deze regeling geldt voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Met het budget kunnen drie vormen van hulp bekostigd worden:

  • Extra uren voor de leerkracht, klassenassistent of remedial teacher voor individuele hulp aan het kind
  • Extra uren ambulante begeleiding voor de leerkrachten vanuit een school voor speciaal onderwijs
  • Extra lesmateriaal en aangepaste leermiddelen

Een Rugzak (leerlinggebonden financiering) is mogelijk in het:

  • basisonderwijs (reguliere basisschool en speciale basisschool (sbo))
  • voortgezet onderwijs (incl. leerwegondersteuning (lwoo) en praktijkonderwijs (pro))
  • middelbaar beroeps onderwijs (mbo, roc) 

 

Leerlingen in het speciaal onderwijs
Voor leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan, komt geen Rugzak beschikbaar. Zij krijgen namelijk alle extra voorzieningen van het speciaal onderwijs tot hun beschikking (kleinere klassen, speciale deskundigheid, allerlei therapiemogelijkheden, zorg). Wel geldt dat zij dezelfde indicatieprocedure moeten doorlopen. De indicatie geldt immers voor zowel het krijgen van een Rugzakje als voor toegang tot het speciaal onderwijs.

Stel: uw kind heeft door een functiebeperking moeite op school. U, de leerkracht of een andere deskundige, denkt dat uw kind in aanmerking komt voor een Rugzakje. Dan is het in de meeste gevallen verstandig om een indicatie aan te vragen. Ook als u er over denkt om uw kind misschien naar een speciale school te laten gaan.

Een indicatie voor een Rugzakje of toelating tot een speciale school, wordt in principe door de ouders aangevraagd. Alleen in bijzondere gevallen kan een school dat doen.

 Indicatieaanvraag door de school

Als ouders, ondanks herhaald aandringen van de school, geen indicatie willen aanvragen, dan mag de school dat doen. Zij moet dan wel eerst de ouders schriftelijk laten weten dat ze dat gaat doen en moet hen dan vervolgens gedurende tenminste vier weken in de gelegenheid stellen zelf alsnog een indicatie aan te vragen.