Nijmegen
Home » * Jeugdzorg » Jeugdbescherming » Avenier : Locatie Anker

Avenier : Locatie Anker  

 

1. Doelgroep:

 

De jongens in Anker hebben een OTS met gesloten machtiging of zijn vrijwillig geplaatst. Jongens kunnen bij ons terecht met een grote verscheidenheid aan problematieken:

 • systeemproblematiek
 • gedragsproblematiek
 • hechtingsproblematiek
 • psychiatrische problematiek
 • Vaak gaat het om een combinatie van deze problematiek.

 

2. Doel:

 Samen met de jongeren werken aan een passende toekomst in onze maatschappij.

 

3. Visie:

Het opbouwen van contact met de jongeren en het bieden van een veilig opvoedklimaat. Een cruciaal element hierbij is écht naar jongeren en hun ouders luisteren. Zo legt de organisatie de basis voor een succesvolle werkrelatie. Zij willen hiermee de eigen kracht van de jongeren en hun ouders versterken zodat zij specifieke problematieken kunnen behandelen. Hierbij heeft elke jongere zijn eigen behandeltraject.

 

4. Werkwijze:

Samen met de jongere, zijn voogd en zijn ouders wordt er een perspectiefplan op gesteld.De basiszorg bestaat uit opvoeding en scholing volgens de basismethodiek YOUTURN en kan aangevuld worden met specifieke hulp. Deze hulp is bijvoorbeeld gericht op seksuele problematiek, gedrags- of psychiatrische problematiek.

 • Basiszorg

De basiszorg begint op de groep, met opvoeding. Op basis van de methodiek YOUTURN wordt een leefklimaat geschapen waarin jongeren gemotiveerd worden te werken aan hun gedragsproblemen. Zodat zij zo snel als mogelijk kunnen doorstromen naar een lichtere vorm van hulpverlening.Waar nodig wordt de basiszorg  aangevuld met specifieke trainingen en therapieën.

 • School

Overdag gaan de jongens naar de school SG Harreveld in het gebouw van Anker. Daar krijgen ze onderwijs op hun eigen niveau. Veelal is dat VMBO, maar andere niveaus kunnen de docenten ook verzorgen. Zij vinden het belangrijk dat alle jongeren die lang genoeg verblijven op Anker een startkwalificatie voor een opleiding, deelcertificaten of een volledig diploma behalen.  

 • Gedragsinterventies

Er wordt gebruik gemaakt van erkende gedragsinterventies: 

-          Brains 4 Use (terugdringen drugs- en alcoholgebruik) 

-          EMDR (traumaverwerking) 

-          Dialectische gedragstherapie voor delinquente adolescenten 

-          Functionele gezinstherapie (FFT: functional family therapy)

-          Leren van Delict 

-          Girls Talk (aangaan van gezonde relaties) 

-          Sociale vaardigheden op maat 

-          Buitenprogramma Work-Wise

 • Gezinsbegeleiding

De zorg en hulp aan de jongeren heeft de meeste kans van slagen als het systeem erbij wordt betrokken. Zij houden daarom intensief contact met ouders, en betrekken hen waar mogelijk bij de behandeling. Met gesprekken, maar ook met therapieën als dat mogelijk is.

Om het gezin zoveel mogelijk te betrekken bij de zorg en hulp, heeft Anker een gezinsbegeleider, die contact met ouders onderhoudt. Zij kunnen bij de begeleider terecht voor informatie over hun zoon. Ook kunnen zij hun verhaal bij hem kwijt. Hij ondersteunt het gezin als hun zoon op verlof gaat en bij het traject terug naar huis.

 • Ernstige Seksuele Problematiek

Anker heeft twee groepen voor jongeren met Ernstige Seksuele Problematiek (ESP). Onze hulp is gericht op het voorkomen van verder seksueel grensoverschrijdend gedrag. daarbij richten zij hen ook op de onderliggende problemen. De kleine ESP-leefgroepen zijn een veilige omgeving met veel toezicht.

 

5. Functionarissen:

Het team bestaat uit pedagogische medewerkers, onderwijzers, gedragswetenschappers, therapeuten en psychiaters met een behandelplan op maat.

 

6. Doorverwijzingen en samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverbanden:

Sommige jongeren ontwikkelen zich binnen de verschillende locaties van Avenier en voor anderen is een traject met een collega-instelling de beste keuze. Onze collega’s hebben allen hun eigen expertise en regio. Om de periode waarin een jongen gesloten zorg nodig heeft zo kort mogelijk te houden, schakelen we onze partners al vroeg in om afspraken te maken over een traject.

Afhankelijk van de problematiek van een jongen en de resultaten van de behandeling in Anker zijn de volgende vervolgtrajecten denkbaar:

 • BBI (beperkt beveiligde instelling)
 • Open instelling
 • Gespecialiseerde vervolginstelling
 • (ortho)psychiatrische instelling
 • Begeleid wonen / kamertrainingcentrum (KTC)
 • Thuisplaatsing, gecombineerd met ouder- of gezinsbegeleiding, eventueel MST/FFT
 • Ambulante hulpverlening

 

7. Wijze van financiering:

 • Ouderbijdrage

De ouders van de jongeren moeten een bijdrage betalen omdat hun zoon tijdelijk in een instelling voor gesloten jeugdzorg woont. De bedragen hiervoor liggen wettelijk vast. Het innen van de ouderbijdrage gebeurt door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Daarbij zijn de ouders ook verantwoordelijk voor de verzekering van hun kind.

 

 

8. Contactgegevens:

Avenier

Postbus 4
7135 ZG Harreveld
T 0544 - 394 444
F 0544 - 376925
info@avenier.com